fileTransfer.cpp

Idź do dokumentacji tego pliku.
00001 #include <QtNetwork>
00002 #include <QFileInfo>
00003 #include <QMessageBox>
00004 #include "exeptions.h"
00005 
00006 
00007 #include "fileTransfer.h"
00008 #include "math.h"
00009 
00010 
00011 #define BUF_SIZE    10240
00012 
00013 SendFileThread::SendFileThread(QObject *parent, const QString &path, const QHostAddress &ip, quint16 port) : QThread (parent)
00014 {
00015     this->path = path;
00016     this->ip = ip;
00017     this->port = port;
00018     cancel_transfer = false;
00019 }
00020 
00021 void SendFileThread::cancelTransfer ()
00022 {
00023     cancel_transfer = true;
00024 }
00025 
00026 void SendFileThread::run ()
00027 {
00028   QTcpSocket send_socket (this);
00029   send_socket.connectToHost (ip, port, QIODevice::WriteOnly);
00030   if (!send_socket.waitForConnected(2000))
00031   {
00032     qDebug ("nie mozna sie polaczyc z %s:%d", ip.toString().toAscii().data(), port);
00033     emit transferEnd (false);
00034     return;
00035   }
00036   QFile plik(path);
00037   QFileInfo info(path);
00038   qint64 size = info.size ();
00039   qint64 sent_count=0;
00040   if(plik.open(QIODevice::ReadOnly) == true)
00041   {
00042             QByteArray dane = plik.read (BUF_SIZE);
00043 
00044             while (!dane.isEmpty ())
00045             {
00046                 if (cancel_transfer)
00047                 {
00048                     send_socket.close ();
00049                     plik.close ();
00050                     send_socket.waitForDisconnected (5000);
00051 //                   emit transferEnd (false);
00052                     return;
00053                 }
00054                 send_socket.waitForBytesWritten (5000);
00055                 qint64 tmp = send_socket.write (dane);
00056                 if (tmp == -1)
00057                 {
00058                     qDebug ("Nastapil blad wysylania danych %d", send_socket.error());
00059                     send_socket.close ();
00060                     emit transferEnd (false);
00061                     return;
00062                 }
00063                 sent_count += tmp;
00064                 if (send_socket.state () != QAbstractSocket::ConnectedState && sent_count != size)
00065                 {
00066                     qDebug ("Blad wysylania danych, prawdopodobnie odbiorca anulowal odbieranie %d", send_socket.error ());
00067                     send_socket.close ();
00068                     emit transferEnd (false);
00069                     return;
00070                 }
00071                 int transfer_progres = floor(100.0*((double)sent_count / (double)size));
00072 //qDebug ("wyslalem %d", transfer_progres);
00073 //               send_socket.flush ();
00074                 emit transferProgres (transfer_progres);
00075                 dane = plik.read (BUF_SIZE);
00076             }
00077             send_socket.close ();
00078             send_socket.waitForDisconnected (30000);
00079             emit transferEnd(true);
00080   }
00081   else
00082   {
00083             qDebug ("Bład, nie mogę czytać pliku");
00084             send_socket.close ();
00085             send_socket.waitForDisconnected (30000);
00086             emit transferEnd(false);
00087   }
00088 }
00089 
00090 FileTransfer::FileTransfer() : QObject()
00091 {
00092     receive_file_socket = NULL;
00093     out_file = NULL;
00094     send_file_thread = NULL;
00095 }
00096 
00097 FileTransfer::~FileTransfer()
00098 {
00099  if (send_file_thread)
00100  {
00101         send_file_thread->cancelTransfer ();
00102         send_file_thread->wait (10000);
00103         delete send_file_thread;
00104  }
00105 //   delete receive_file_socket;
00106     delete out_file;
00107 }
00108 
00109 void FileTransfer::receiveFile()
00110 {
00111     qint64 read_size = receive_file_socket->bytesAvailable();
00112     QByteArray dane = receive_file_socket->read (read_size);
00113     transfer_bytes += read_size;
00114 
00115     if (out_file->isWritable())
00116         out_file->write (dane);
00117     else
00118         qDebug ("Nie moge zapisywac do pliku");
00119 
00120 
00121 //qDebug ("odebralem: %d", tmp_size);
00122     int transfer_progres = floor (100.0*((double)transfer_bytes / (double)file_size));
00123     emit posOfProgresBarChanged(transfer_progres);
00124 
00125     if (transfer_bytes >= file_size)
00126     {
00127         out_file->close ();
00128         delete out_file;
00129         out_file = NULL;
00130         receive_file_socket->waitForDisconnected (30000);
00131         if (transfer_bytes > file_size)
00132         {
00133             qDebug ("przyslano za duzy plik");
00134             emit transferEnd (false);
00135         }
00136         else
00137             emit transferEnd (true);
00138     }
00139 }
00140 
00141 void FileTransfer::sendFile (const QHostAddress &ip, quint16 port, const QString &path)
00142 {
00143     this->ip = ip;
00144     send_file_thread = new SendFileThread (this, path, ip, port);
00145     connect (send_file_thread, SIGNAL(transferProgres(int)), this, SLOT(threadTransferProgres(int)));
00146     connect (send_file_thread, SIGNAL(transferEnd(bool)), this, SLOT(threadTransferEnd(bool)));
00147     send_file_thread->start ();
00148 }
00149 
00150 void FileTransfer::cancelTransfer()
00151 {
00152 //  delete receive_file_socket;
00153     receive_file_server.close ();
00154     delete out_file;
00155     if (send_file_thread)
00156     {
00157         send_file_thread->cancelTransfer ();
00158         send_file_thread->wait (10000);
00159         delete send_file_thread;
00160         send_file_thread = NULL;
00161     }
00162     out_file = NULL;
00163 }
00164 
00165 void FileTransfer::receiveFile (const QHostAddress &ip, quint16 port, const QString &path, qint64 file_size)
00166 {
00167     out_file = new QFile (path);
00168     out_file->open(QIODevice::WriteOnly);
00169     if (!out_file->isWritable ())
00170     {
00171         qDebug ("Nie mogę zapisywać do %s", path.toAscii().data());
00172         delete out_file;
00173         out_file = NULL;
00174         throw Exeptions (1, QObject::tr("Nie można zapisywać do pliku"), QObject::tr("Communication::receiveFile"), QObject::tr("Nie można zapisywać do pliku ")+path+tr(" Prawdopodobnie plik nie ma uprawnień zapisu"));
00175     }
00176 
00177     this->ip = ip;
00178     this->file_size = file_size;
00179 
00180     connect (&receive_file_server, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(newConnection()));
00181     if (!receive_file_server.listen (QHostAddress::Any, port))
00182     {
00183         receive_file_server.close ();
00184         qDebug ("Nie można nasłuchiwać na porcie %d", port);
00185         throw Exeptions (1, QObject::tr("Nie można nasłuchiwać"), QObject::tr("Communication::receiveFile"), QObject::tr("Nie można nasłuchiwać na porcie ")+QString::number (port)+tr(" Prawdopodobnie port jest zajęty lub nie mamy do niego dostępu"));
00186     }
00187 }
00188 
00189 QHostAddress FileTransfer::getIp()
00190 {
00191   return ip;
00192 }
00193 
00194 
00195 void FileTransfer::newConnection ()
00196 {
00197     receive_file_socket = receive_file_server.nextPendingConnection ();
00198 
00199     if (!(ip == receive_file_socket->peerAddress()))
00200     {
00201         qDebug ("Proba wyslania pliku od nieznajomego");
00202         receive_file_socket->abort ();
00203         receive_file_socket->deleteLater ();
00204         receive_file_socket = NULL;
00205     }
00206     else
00207     {
00208         qDebug ("Otrzymalem polaczenie od %s", receive_file_socket->peerAddress().toString().toAscii().data());
00209         transfer_bytes = 0;
00210 
00211         connect (receive_file_socket, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(receiveFile()));
00212         connect (receive_file_socket, SIGNAL(error (QAbstractSocket::SocketError)), this, SLOT(receiveSocketError(QAbstractSocket::SocketError)));
00213         receive_file_server.close ();
00214     }
00215 }
00216 
00217 void FileTransfer::receiveSocketError (QAbstractSocket::SocketError error)
00218 {
00219     if (file_size != transfer_bytes)
00220     {
00221         qDebug ("Użytkownik niespodziewanie rozłączył się %d", error);
00222         receive_file_socket->close ();
00223         receive_file_socket->setParent (0);
00224 //       receive_file_socket->deleteLater ();
00225         receive_file_socket = NULL;
00226         emit transferEnd (false);
00227     }
00228 }
00229 
00230 void FileTransfer::threadTransferProgres (int perc)
00231 {
00232 //qDebug ("wyslany %d", perc);
00233     emit posOfProgresBarChanged (perc);
00234 }
00235 
00236 void FileTransfer::threadTransferEnd (bool ok)
00237 {
00238     emit transferEnd (ok);
00239 }
00240 

Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:08 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6