Dokumentacja klasy SendFileThread

#include <fileTransfer.h>

Lista wszystkich składowych.

Sygnały

void transferEnd (bool ok)
void transferProgres (int perc)

Metody publiczne

 SendFileThread (QObject *parent, const QString &path, const QHostAddress &ip, quint16 port)
void cancelTransfer ()

Metody chronione

void run ()

Atrybuty prywatne

QString path
QHostAddress ip
quint16 port
bool cancel_transfer


Opis szczegółowy

Wątek wysyłania pliku

Definicja w linii 11 pliku fileTransfer.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

SendFileThread::SendFileThread QObject *  parent,
const QString &  path,
const QHostAddress &  ip,
quint16  port
 

Tworzy wątek do przesyłania pliku, ustawiając odpowiednie pola.

Parametry:
parent rodzic wątku
path ścieżka do wysyłanego pliku
ip adres ip adresata
port port na który wysyłamy plik

Definicja w linii 13 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do cancel_transfer.


Dokumentacja funkcji składowych

void SendFileThread::cancelTransfer  ) 
 

Anuluje wysyłanie pliku, wychodzi z wątku.

Definicja w linii 21 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do cancel_transfer.

Odwołania w FileTransfer::cancelTransfer() i FileTransfer::~FileTransfer().

void SendFileThread::run  )  [protected]
 

Główne "ciało" wątku, łączy się z użytkownikiem i wysyła plik.

Definicja w linii 26 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do ip, port i transferEnd().

void SendFileThread::transferEnd bool  ok  )  [signal]
 

Sygnał zakończenia przesyłu pliku. Emitowany gdy transfer zakończy się powodzeniem, lub coś pójdzie nie tak, np. użytkownik anuluje, nie można się połączyć itd..

Parametry:
ok true - zakończone powodzeniem, false - wystąpił błąd

Odwołania w run().

void SendFileThread::transferProgres int  perc  )  [signal]
 

Sygnał postępu wysyłanego pliku. Emitowany gdy wyślemy część pliku, informuje ile procent zostało wysłane

Parametry:
perc ilość procent wysłanego pliku


Dokumentacja atrybutów składowych

bool SendFileThread::cancel_transfer [private]
 

flaga czy należy anulować wysyłanie pliku

Definicja w linii 42 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w cancelTransfer() i SendFileThread().

QHostAddress SendFileThread::ip [private]
 

ip adresta

Definicja w linii 40 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w run().

QString SendFileThread::path [private]
 

ścieżka do wysyłanego pliku

Definicja w linii 39 pliku fileTransfer.h.

quint16 SendFileThread::port [private]
 

port na który należy wysłać plik

Definicja w linii 41 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w run().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:52 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6