Dokumentacja klasy FileTransfer

#include <fileTransfer.h>

Diagram współpracy dla FileTransfer:

Collaboration graph
[legenda]
Lista wszystkich składowych.

Sygnały

void posOfProgresBarChanged (int perc)
void transferEnd (bool ok)

Metody publiczne

 FileTransfer ()
 ~FileTransfer ()
void sendFile (const QHostAddress &ip, quint16 port, const QString &path)
void receiveFile (const QHostAddress &ip, quint16 port, const QString &path, qint64 file_size)
QHostAddress getIp ()
void cancelTransfer ()

Sloty prywatne

void receiveSocketError (QAbstractSocket::SocketError err)
void receiveFile ()
void newConnection ()
void threadTransferProgres (int perc)
void threadTransferEnd (bool ok)

Atrybuty prywatne

QHostAddress ip
QTcpServer receive_file_server
QTcpSocket * receive_file_socket
SendFileThreadsend_file_thread
qint64 file_size
qint64 transfer_bytes
QFile * out_file

Opis szczegółowy

Klasa przesyłu plików. Odpowiada za przesyłanie plików z/do użytkownika.

Definicja w linii 67 pliku fileTransfer.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

FileTransfer::FileTransfer  ) 
 

Konstruktor, inicjuje niezbędne rzeczy.

Definicja w linii 90 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do out_file, receive_file_socket i send_file_thread.

FileTransfer::~FileTransfer  ) 
 

Destruktor, zamyka połączenie i usuwa zbędne obiekty.

Definicja w linii 97 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do SendFileThread::cancelTransfer(), out_file i send_file_thread.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:


Dokumentacja funkcji składowych

void FileTransfer::cancelTransfer  ) 
 

Anuluje transfer. Anuluje wysyłanie/odbieranie pliku.

Definicja w linii 150 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do SendFileThread::cancelTransfer(), out_file, receive_file_server i send_file_thread.

Odwołania w Communication::cancelTranfer().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

QHostAddress FileTransfer::getIp  ) 
 

Zwaraca adres osoby od ktorej/od ktorej transferujemy.

Zwraca:
adres nadawcy/adresata pliku.

Definicja w linii 189 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do ip.

Odwołania w Communication::bye() i Communication::fileTransferEnd().

void FileTransfer::newConnection  )  [private, slot]
 

Slot nowego połączenia. Obługuje przyjście nowego połączenia od użytkownika (gdy serwer nasłuchuje), otwiera plik do zapisu i przygotowuje wszelkie dane do odbioru

Definicja w linii 195 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do ip, receive_file_server, receive_file_socket, receiveFile(), receiveSocketError() i transfer_bytes.

void FileTransfer::posOfProgresBarChanged int  perc  )  [signal]
 

Sygnal zmiany pozycji paska postepu. Sygnal jest emitowany za kazdym razem, kiedy jest pobrana/wysłana jest nowa czesc pliku.

Parametry:
perc ilość procent wysłanego/odebranego pliku

Odwołania w receiveFile() i threadTransferProgres().

void FileTransfer::receiveFile  )  [private, slot]
 

Slot błędu odbioru pliku. Odczytuje dane ze socketa i dopisuje do pliku wyjściowego.

Definicja w linii 109 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do file_size, out_file, posOfProgresBarChanged(), receive_file_socket, transfer_bytes i transferEnd().

Odwołania w newConnection().

void FileTransfer::receiveFile const QHostAddress &  ip,
quint16  port,
const QString &  path,
qint64  file_size
 

Odbiera plik. Nasłuchuje na porcie i czeka na połączenie od użytkownika ip

Parametry:
ip adres nadawcy.
port port na którym nasłuchujemy
path ścieżka do pliku wyjściowego
file_size rozmiar pliku do odebrania
Wyjątki:
Exeptions nie można nasłuchiwać na porcie

Definicja w linii 165 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do out_file.

Odwołania w Communication::acceptFileRequest().

void FileTransfer::receiveSocketError QAbstractSocket::SocketError  err  )  [private, slot]
 

Slot błędu odebrania pliku. Przechwytuje błąd socketa który odbiera plik, gdy nieprzesłano calego pliku emituje transferEnd(false).

Parametry:
err typ błędu socketa

Definicja w linii 217 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do file_size, receive_file_socket, transfer_bytes i transferEnd().

Odwołania w newConnection().

void FileTransfer::sendFile const QHostAddress &  ip,
quint16  port,
const QString &  path
 

Odbiera plik. Odbiera plik od użytkownika

Parametry:
ip adres ip adresata
port port na który chcemy wysłać plik
path ścieżka do wysyłanego pliku

Definicja w linii 141 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do send_file_thread, threadTransferEnd(), threadTransferProgres() i transferEnd().

void FileTransfer::threadTransferEnd bool  ok  )  [private, slot]
 

Slot zakończenia wysyłania. Obsługuje sygnal wysyłany przez wątek wysyłania pliku, informujący o zakończeniu transmisji.

Parametry:
ok true - wysłanie zakończone powodzeniem, false - błąd podczas wysyłania

Definicja w linii 236 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do transferEnd().

Odwołania w sendFile().

void FileTransfer::threadTransferProgres int  perc  )  [private, slot]
 

Slot postępu wysyłania. Obsługuje sygnal wysyłany przez wątek wysyłania pliku, przekazuje ilość wysłanych procent.

Parametry:
perc ilość procent wysyłanego pliku

Definicja w linii 230 pliku fileTransfer.cpp.

Odwołuje się do posOfProgresBarChanged().

Odwołania w sendFile().

void FileTransfer::transferEnd bool  ok  )  [signal]
 

sdfd Sygnal zakończenia transferu. Sygnal jest emitowany gdy transfer pliku się zakończy lub wystąpi błąd.

Parametry:
ok true - zakończony powodzeniem, false - wystąpił błąd

Odwołania w receiveFile(), receiveSocketError(), sendFile() i threadTransferEnd().


Dokumentacja atrybutów składowych

qint64 FileTransfer::file_size [private]
 

rozmiar pliku przesyłanego pliku

Definicja w linii 136 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w receiveFile() i receiveSocketError().

QHostAddress FileTransfer::ip [private]
 

ip nadawcy/odbiorcy

Definicja w linii 132 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w getIp() i newConnection().

QFile* FileTransfer::out_file [private]
 

plik wyjściowy

Definicja w linii 138 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w cancelTransfer(), FileTransfer(), receiveFile() i ~FileTransfer().

QTcpServer FileTransfer::receive_file_server [private]
 

serwer do nasłuchu pliku wejściowego

Definicja w linii 133 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w cancelTransfer() i newConnection().

QTcpSocket* FileTransfer::receive_file_socket [private]
 

socket odbierający plik

Definicja w linii 134 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w FileTransfer(), newConnection(), receiveFile() i receiveSocketError().

SendFileThread* FileTransfer::send_file_thread [private]
 

wątek do odbierania pliku

Definicja w linii 135 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w cancelTransfer(), FileTransfer(), sendFile() i ~FileTransfer().

qint64 FileTransfer::transfer_bytes [private]
 

ilość wysłanych/odebranych danych (w bajtach)

Definicja w linii 137 pliku fileTransfer.h.

Odwołania w newConnection(), receiveFile() i receiveSocketError().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:38 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6