GUISettings.cpp

IdĽ do dokumentacji tego pliku.
00001 #include "GUISettings.h"
00002 
00003 #include <QTextCodec>
00004 #include <QHostInfo>
00005 #include <QPushButton>
00006 #include <QPalette>
00007 #include <QIcon>
00008 #include <QPixmap>
00009 #include <QStringList>
00010 #include <QMessageBox>
00011 
00012 
00013 GUISettings::GUISettings(QWidget *parent):QDialog(parent)
00014 {
00015     
00016     QTextCodec::setCodecForCStrings( QTextCodec::codecForName("Windows-1250") );
00017     QTextCodec::setCodecForTr( QTextCodec::codecForName("Windows-1250") );
00018     settings = new QSettings("settings.ini",QSettings::IniFormat,this);
00019     settings->setFallbacksEnabled(false);
00020     if(settings->status() == QSettings::NoError)
00021     {
00022         try
00023         {
00024             this->readSettings();
00025         }
00026         catch(QString errorMsg)
00027         {
00028             printErrorMsg(tr("Brak pliku konfiguracyjnego lub plik uszkodzony"
00029                             "\n"
00030                             "Ładuje ustawienia domyślne" ));
00031             settings->endGroup();
00032             defaultSettings();
00033             saveToFile();
00034         }
00035     }
00036     else printErrorMsg(tr("Błąd związany z plikiem konfiguracyjnym"));
00037     
00038     if(opacity_enabled)
00039     {
00040         this->setAutoFillBackground(false);
00041     this->setAttribute(Qt::WA_NoSystemBackground, false);
00042         this->setWindowOpacity(opacity);
00043     }
00044     
00045     
00046     QPushButton *okButton = new QPushButton(tr("Zatwierdz"));
00047   QPushButton *defaultButton = new QPushButton(tr("Domyślne"));
00048   QPushButton *cancelButton = new QPushButton(tr("Anuluj"));
00049 
00050   connect(okButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(saveSettings()));
00051   connect(cancelButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(reject()));
00052   connect(defaultButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(setDefaultSettings()));
00053 
00054   QHBoxLayout *buttonLayout = new QHBoxLayout;
00055   buttonLayout->addStretch(1);
00056   buttonLayout->addWidget(okButton);
00057   buttonLayout->addWidget(defaultButton);
00058     buttonLayout->addWidget(cancelButton);
00059     
00060     
00061     
00062     
00063     QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout;
00064     
00065     QGroupBox *network= new QGroupBox(tr("Sieć"));
00066     QVBoxLayout *networkGroupLayout = new QVBoxLayout(network);
00067   
00068   QHBoxLayout *nickLayout = new QHBoxLayout;
00069     nick_label = new QLabel(tr("Nick"));
00070     nick_line_edit = new QLineEdit(user_nick);
00071   nick_line_edit->setMaxLength(15);
00072     nick_line_edit->setWhatsThis(tr("Nazwa użytkownika, pod nią bedziesz widziany przez innych użytkowników programu."
00073                                     "Nie dłuższa niż 15 znaków."));
00074     nickLayout->addWidget(nick_label);
00075     nickLayout->addSpacing(65);
00076   nickLayout->addWidget(nick_line_edit);
00077     
00078     QHBoxLayout *broadcastLayout = new QHBoxLayout;
00079     broadcast_label = new QLabel(tr("Broadcast"));
00080   broadcast_line_edit = new QLineEdit(broadcast.toString());
00081   broadcast_line_edit->setInputMask ( "000.000.000.000; ");
00082   broadcast_line_edit->setWhatsThis(tr("Adres rozgłoszeniowy, niezbędny do połączenia programu i rozmów publicznych."));
00083     broadcastLayout->addWidget(broadcast_label);
00084     broadcastLayout->addSpacing(39);
00085     broadcastLayout->addWidget(broadcast_line_edit);
00086     
00087     QHBoxLayout *directoryLayout = new QHBoxLayout;
00088   directory_label = new QLabel(tr("Zapisz plik w.."));
00089     directory_line_edit = new QLineEdit(file_storage_path);
00090     directory_line_edit->setReadOnly(true);
00091     directory_line_edit->setWhatsThis(tr("Domyślnie tu zapisywane bedą nadchodzące pliki"));
00092     directory_button = new QPushButton(tr("Ścieżka.."));
00093     connect(directory_button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(setExistingDirectory()));
00094     directoryLayout->addWidget(directory_label);
00095     directoryLayout->addSpacing(20);
00096     directoryLayout->addWidget(directory_line_edit);
00097     directoryLayout->addWidget(directory_button);
00098     
00099     networkGroupLayout->addLayout(nickLayout);
00100     networkGroupLayout->addLayout(broadcastLayout);
00101     networkGroupLayout->addLayout(directoryLayout);
00102 
00103     QGroupBox *appearance= new QGroupBox(tr("Wygląd"));
00104     QVBoxLayout *appearanceGroupLayout = new QVBoxLayout(appearance);
00105     
00106     QHBoxLayout *backgroundColorLayout = new QHBoxLayout;
00107     background_label = new QLabel(tr("Kolor tła"));
00108     background_button = new QPushButton("");
00109     background_button->setWhatsThis(tr("Ustaw kolor tła dla listy użytkowników i okienek rozmowy"));
00110     this->setButtonBackground(background_button, background_color); 
00111     connect(background_button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(setBackgroundColor()));
00112     backgroundColorLayout->addWidget(background_label);
00113     backgroundColorLayout->addWidget(background_button);
00114     
00115     QHBoxLayout *systemColorMsgLayout = new QHBoxLayout;
00116     font_system_color_msg_label = new QLabel(tr("Kolor komunikatów systemowych"));
00117     font_system_color_msg_button = new QPushButton("");
00118     font_system_color_msg_button->setWhatsThis(tr("Ustaw kolor komunikatów systemowych"));
00119     this->setButtonBackground(font_system_color_msg_button, font_color_system_msg);
00120     connect(font_system_color_msg_button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(setFontColorSystemMsg()));
00121     systemColorMsgLayout->addWidget(font_system_color_msg_label);
00122     systemColorMsgLayout->addWidget(font_system_color_msg_button);
00123     
00124     QHBoxLayout *systemUserColorMsgLayout = new QHBoxLayout;
00125     font_system_color_user_msg_label = new QLabel(tr("Kolor komunikatów użytkownika"));
00126     font_system_color_user_msg_button = new QPushButton("");
00127     font_system_color_user_msg_button->setWhatsThis(tr("Ustaw kolor komunikatów wyświetlanych w odpowiedzi "
00128                                                         "na działanie użytkownika (np. ping, sprawdź Ip)"));
00129     this->setButtonBackground(font_system_color_user_msg_button, font_color_system_user_msg);
00130     connect(font_system_color_user_msg_button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(setFontColorSystemUserMsg()));
00131     systemUserColorMsgLayout->addWidget(font_system_color_user_msg_label);
00132     systemUserColorMsgLayout->addWidget(font_system_color_user_msg_button);
00133     
00134     QHBoxLayout *fontColorLayout = new QHBoxLayout;
00135     font_color_label = new QLabel(tr("Kolor wiadomości"));
00136     font_color_button = new QPushButton("");
00137     font_color_button->setWhatsThis(tr("Ustaw domyślny kolor dla wysyłanych wiadomości w trakcie rozmowy "));
00138     this->setButtonBackground(font_color_button, font_color);
00139     connect(font_color_button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(setFontColor()));
00140     fontColorLayout->addWidget(font_color_label);
00141     fontColorLayout->addWidget(font_color_button);
00142     
00143     opticGroup = new QGroupBox(tr("Przezroczystość [Beta]"));
00144     opticBoxLayout = new QHBoxLayout(opticGroup);
00145     opticGroup->setCheckable(true);
00146     opticGroup->setChecked(opacity_enabled);
00147     connect(opticGroup,SIGNAL(toggled(bool)),this,SLOT(setOpacityEnabled(bool)));
00148     opacity_label = new QLabel(tr("Przezroczystość (musi obsługiwać system)"));
00149     opacity_box = new QDoubleSpinBox;
00150     connect(opacity_box,SIGNAL(valueChanged(double)),this,SLOT(opacityChanged(double)));
00151     opacity_box->setSingleStep(0.01);
00152     opacity_box->setRange(0.4,1);
00153     opacity_box->setValue(opacity);
00154     
00155     opticBoxLayout->addWidget(opacity_label);
00156     opticBoxLayout->addWidget(opacity_box);
00157     
00158     appearanceGroupLayout->addLayout(backgroundColorLayout);
00159     appearanceGroupLayout->addLayout(systemColorMsgLayout);
00160     appearanceGroupLayout->addLayout(systemUserColorMsgLayout);
00161     appearanceGroupLayout->addLayout(fontColorLayout);
00162     appearanceGroupLayout->addWidget(opticGroup);
00163     
00164   mainLayout->addWidget(network);
00165   mainLayout->addWidget(appearance);
00166   mainLayout->addStretch(1);
00167     mainLayout->addLayout(buttonLayout);
00168   setLayout(mainLayout);
00169   
00170  
00171     #ifdef Q_WS_X11
00172         setFixedSize(400, 490);
00173     #endif
00174 
00175     #ifdef Q_WS_WIN
00176         setFixedSize(400, 400);
00177     #endif
00178 
00179     
00180   setWindowTitle(tr("Ustawienia"));
00181     setWindowIcon(QIcon("icon/MainToolBar/configure.png"));
00182 }
00183 
00184 GUISettings::~GUISettings()
00185 {
00186     delete nick_label;
00187   delete nick_line_edit;
00188   
00189     delete broadcast_label;
00190   delete broadcast_line_edit;
00191   
00192   delete directory_line_edit;   
00193   delete directory_label;
00194   delete directory_button;
00195   
00196   delete font_color_label;
00197   delete font_system_color_msg_label;
00198   delete font_system_color_user_msg_label;
00199   delete background_label;
00200   delete opacity_label;
00201   delete font_color_button;
00202   delete font_system_color_msg_button;
00203   delete font_system_color_user_msg_button;
00204   delete background_button;
00205   delete opacity_box;
00206   
00207   delete okButton;
00208   delete defaultButton;
00209   delete cancelButton;
00210   
00211     delete opticBoxLayout;
00212     delete opticGroup;
00213     delete settings;
00214 }
00215 
00216 void GUISettings::defaultSettings()
00217 {
00218     user_nick = QHostInfo::localHostName();
00219     broadcast = QHostAddress("255.255.255.255");
00220     port = 2310;
00221     file_storage_path = "";
00222     background_color = Qt::white;
00223     font_color = Qt::black;
00224     font_color_system_msg = Qt::red;
00225     font_color_system_user_msg = Qt::green;
00226     opacity_enabled = false;
00227     opacity = 0.9;
00228 }
00229 void GUISettings::setDefaultSettings()
00230 {
00231 //   this->defaultSettings();
00232     nick_line_edit->setText(QHostInfo::localHostName());
00233     broadcast_line_edit->setText("255.255.255.255");
00234     directory_line_edit->setText("");
00235     this->setButtonBackground(background_button, Qt::white);
00236     this->setButtonBackground(font_system_color_msg_button, Qt::red);
00237     this->setButtonBackground(font_system_color_user_msg_button, Qt::green);
00238     this->setButtonBackground(font_color_button, Qt::black);
00239     opticGroup->setChecked(false);
00240     opacity_box->setValue(0.9);
00241     this->repaint();
00242 }
00243 void GUISettings::setExistingDirectory()
00244 {
00245   QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this,
00246                 tr("Katalog domyślny | Wybierz Folder"),
00247                 directory_line_edit->text(),
00248                 QFileDialog::DontResolveSymlinks
00249                 | QFileDialog::ShowDirsOnly);
00250   
00251     if (!directory.isEmpty())
00252   {
00253         directory_line_edit->setText(directory);
00254     }
00255 }
00256 
00257 void GUISettings::setButtonBackground(QPushButton *button, QColor col)
00258 {
00259     QPalette tmp = button->palette();
00260     tmp.setColor(QPalette::Button, col);
00261     QPixmap tmpI(32,10);
00262     tmpI.fill(col); 
00263     button->setPalette(tmp);
00264     button->setIcon(QIcon(tmpI));
00265 }
00266 
00267 
00268 
00269 void GUISettings::setBackgroundColor()
00270 {
00271     QColor color = QColorDialog::getColor(background_color, this);
00272   if (color.isValid()) 
00273     {
00274     this->setButtonBackground(background_button, color);  
00275     }
00276 }
00277 void GUISettings::setFontColor()
00278 {
00279     QColor color = QColorDialog::getColor(font_color, this);
00280   if (color.isValid()) 
00281     {
00282     this->setButtonBackground(font_color_button, color);  
00283     }    
00284 }
00285     
00286 void GUISettings::setFontColorSystemMsg()
00287 {
00288     QColor color = QColorDialog::getColor(font_color_system_msg, this);
00289   if (color.isValid()) 
00290     {
00291     this->setButtonBackground(font_system_color_msg_button, color);    
00292     }
00293 }
00294 void GUISettings::setFontColorSystemUserMsg()
00295 {
00296     QColor color = QColorDialog::getColor(font_color_system_user_msg, this);
00297   if (color.isValid()) 
00298     {
00299     this->setButtonBackground(font_system_color_user_msg_button, color); 
00300     }
00301 }
00302 
00303 QColor GUISettings::getColor(const QPushButton *button)
00304 {
00305     return (button->palette().color(QPalette::Button));
00306 }
00307 
00308 QColor GUISettings::getBackgroundColor()
00309 {
00310     return background_color;
00311 }
00312 
00313 QColor GUISettings::getFontColor()
00314 {
00315     return font_color;
00316 }
00317 QColor GUISettings::getFontColorSystemMsg()
00318 {
00319     return font_color_system_msg;
00320 }
00321 QColor GUISettings::getFontColorSystemUserMsg()
00322 {
00323     return font_color_system_user_msg;
00324 }
00325 
00326 QHostAddress GUISettings::getBroadcast()
00327 {
00328     return broadcast;
00329 }
00330 
00331 
00332 unsigned int GUISettings::getPort()
00333 {
00334     return port;
00335 }
00336 
00337 QString GUISettings::getNick()
00338 {
00339     return user_nick;
00340 }
00341 
00342 QString GUISettings::getFileStoragePath()
00343 {
00344     return file_storage_path;
00345 }
00346 void GUISettings::saveToFile()
00347 {
00348     settings->beginGroup("network");
00349     settings->setValue("user_nick",user_nick);
00350     settings->setValue("broadcast",broadcast.toString());
00351     settings->setValue("port",QString::number(port));
00352     settings->setValue("file_storage_path",file_storage_path);
00353     settings->endGroup();
00354     
00355     settings->beginGroup("apperance");
00356     settings->setValue("background_color",background_color.name()); 
00357     settings->setValue("font_color",font_color.name());   
00358     settings->setValue("font_color_system_msg",font_color_system_msg.name());    
00359     settings->setValue("font_color_system_user_msg",font_color_system_user_msg.name());
00360     settings->setValue("opacity_enabled",opacity_enabled);
00361     settings->setValue("opacity",opacity);
00362     settings->endGroup();
00363 }
00364 
00365 void GUISettings::saveSettings()
00366 {
00367     try
00368     {
00369         if(!this->isValidNick(nick_line_edit->text()))
00370         {
00371             throw QString("Nieprawidłowy nick");  
00372         }
00373         user_nick = nick_line_edit->text();
00374         
00375         if(!this->isValidIp(broadcast_line_edit->text()))
00376         {
00377             throw QString("Podany adres broadcast jest nieprawidłowy");
00378         }
00379         broadcast = QHostAddress(broadcast_line_edit->text());
00380         
00381         file_storage_path = directory_line_edit->text();
00382     
00383         background_color = getColor(background_button);
00384         font_color = getColor(font_color_button);
00385         font_color_system_msg = getColor(font_system_color_msg_button);
00386         font_color_system_user_msg = getColor(font_system_color_user_msg_button);
00387         opacity = opacity_box->value();
00388         this->saveToFile();
00389         emit settingsChanged();
00390         QDialog::accept();
00391     }
00392     catch(QString errorMsg)
00393     {
00394         this->printErrorMsg(errorMsg);
00395     }
00396 }
00397 
00398 void GUISettings::readSettings()
00399 {
00400     QString tmp;
00401     settings->beginGroup("network");
00402     settings->setFallbacksEnabled(false);
00403     tmp = settings->value("user_nick").toString();
00404     if (!isValidNick(tmp)) 
00405         throw QString(tr("Niepoprawny nick"));
00406     user_nick = tmp;
00407     
00408     tmp = settings->value("broadcast").toString();
00409     if(!isValidIp(tmp))
00410         throw QString(tr("Niepoprawny adres broadcast"));
00411     broadcast = QHostAddress(tmp);
00412     
00413     unsigned int tmpInt;
00414     tmpInt = settings->value("port","2310").toUInt();
00415     if((tmpInt <= 0) || (tmpInt > 65535))
00416         throw QString(tr("Numer portu spoza zakresu"));
00417     port = tmpInt;
00418     
00419     tmp = settings->value("file_storage_path").toString();
00420     file_storage_path = tmp;
00421     settings->endGroup();
00422 
00423     QColor tmpColor;
00424     settings->beginGroup("apperance");
00425     tmpColor = settings->value("background_color").value<QColor>();
00426     if(!tmpColor.isValid())
00427         throw QString(tr("Niepoprawny kolor tła"));
00428     background_color = tmpColor;
00429 
00430     tmpColor = settings->value("font_color").value<QColor>();
00431     if(!tmpColor.isValid())
00432         throw QString(tr("Niepoprawny kolor domyślnej czcionki"));
00433     font_color = tmpColor;
00434 
00435     tmpColor = settings->value("font_color_system_msg").value<QColor>();
00436     if(!tmpColor.isValid())
00437         throw QString(tr("Niepoprawny kolor font_color_system_msg"));
00438     font_color_system_msg = tmpColor;
00439 
00440     tmpColor = settings->value("font_color_system_user_msg").value<QColor>();
00441     if(!tmpColor.isValid())
00442         throw QString(tr("Niepoprawny kolor font_color_system_user_msg"));
00443     font_color_system_user_msg = tmpColor;
00444 
00445     bool tmpBool;
00446     tmpBool = settings->value("opacity_enabled","false").value<bool>();
00447     opacity_enabled = tmpBool;
00448 
00449     double tmpDouble = settings->value("opacity","0.90").toDouble();
00450     if((tmpDouble < 0.4) || (tmpDouble > 1.0))
00451         throw QString("Wartość przezroczystości spoza zakresu [0.4,1.0]");
00452     opacity = tmpDouble;
00453     settings->endGroup();
00454 }
00455 
00456 void GUISettings::setOpacityEnabled(bool on)
00457 {
00458     if(on)
00459     {
00460         opacity_enabled = true;
00461         this->setWindowOpacity(opacity);
00462     }
00463     else
00464     {
00465         opacity_enabled = false;
00466         this->setWindowOpacity(1.0);
00467     }
00468 }
00469 
00470 
00471 bool GUISettings::isValidIp(QString ip)
00472 {
00473     if(QHostAddress(ip).isNull())
00474         return false;
00475     else 
00476         return true;
00477 
00478 }
00479 
00480 bool GUISettings::isValidNick(QString nick)
00481 {
00482     nick.replace(" ","");
00483     if(nick.isEmpty() || (nick.size()>15))
00484         return false;
00485     else 
00486         return true;
00487 }
00488 
00489 void GUISettings::printErrorMsg(const QString &errorMsg)
00490 {
00491     QMessageBox::warning(this,tr("Błąd: "),errorMsg);
00492 }
00493 
00494 void GUISettings::opacityChanged(double op)
00495 {
00496     if(opacity_enabled)
00497         this->setWindowOpacity(op);
00498     repaint();
00499 }
00500 
00501 bool GUISettings::getOpacityEnabled()
00502 {
00503     return opacity_enabled;
00504 }
00505 
00506 qreal GUISettings::getOpacity()
00507 {
00508     return opacity;
00509 }

Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:08 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6