Dokumentacja klasy GUISettings

#include <GUISettings.h>

Lista wszystkich składowych.

Sygnały

void settingsChanged ()

Metody publiczne

 GUISettings (QWidget *parent)
 ~GUISettings ()
QString getNick ()
QHostAddress getBroadcast ()
unsigned int getPort ()
QString getFileStoragePath ()
QColor getBackgroundColor ()
QColor getFontColor ()
QColor getFontColorSystemMsg ()
QColor getFontColorSystemUserMsg ()
qreal getOpacity ()
bool getOpacityEnabled ()
void defaultSettings ()
void saveToFile ()
void readSettings ()

Sloty prywatne

void setExistingDirectory ()
void setButtonBackground (QPushButton *button, QColor col)
void setDefaultSettings ()
void setBackgroundColor ()
void setFontColor ()
void setFontColorSystemMsg ()
void setFontColorSystemUserMsg ()
void saveSettings ()
void setOpacityEnabled (bool on)
void opacityChanged (double op)

Metody prywatne

QColor getColor (const QPushButton *button)
bool isValidIp (QString ip)
bool isValidNick (QString nick)
void printErrorMsg (const QString &errorMsg)

Atrybuty prywatne

QString user_nick
QHostAddress broadcast
unsigned int port
QString file_storage_path
QColor background_color
QColor font_color
QColor font_color_system_msg
QColor font_color_system_user_msg
qreal opacity
bool opacity_enabled
QSettings * settings
QLabel * nick_label
QLineEdit * nick_line_edit
QLabel * broadcast_label
QLineEdit * broadcast_line_edit
QLineEdit * directory_line_edit
QLabel * directory_label
QPushButton * directory_button
QLabel * font_color_label
QLabel * font_system_color_msg_label
QLabel * font_system_color_user_msg_label
QLabel * background_label
QLabel * opacity_label
QPushButton * font_color_button
QPushButton * font_system_color_msg_button
QPushButton * font_system_color_user_msg_button
QPushButton * background_button
QDoubleSpinBox * opacity_box
QPushButton * okButton
QPushButton * defaultButton
QPushButton * cancelButton
QHBoxLayout * opticBoxLayout
QGroupBox * opticGroup


Opis szczegółowy

Okienko odpowiadające za konfigurację programu. Zawiera ustawienia nicku, brodcastu, domyślnego katalgou do wysyalnai plikow, kolorów systemowych, użytkownika, i koloru tła, oraz ustalenie stopnia przezroczystości programu.

Definicja w linii 25 pliku GUISettings.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUISettings::GUISettings QWidget *  parent  ) 
 

Konstruktor klasy.

Parametry:
parent rodzic widgeta

Definicja w linii 13 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do settings.

GUISettings::~GUISettings  ) 
 

Destruktor

Definicja w linii 184 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_button, background_label, broadcast_label, broadcast_line_edit, directory_button, directory_label, directory_line_edit, font_color_button, font_color_label, font_system_color_msg_button, font_system_color_msg_label, font_system_color_user_msg_button, font_system_color_user_msg_label, nick_label, nick_line_edit, opacity_box, opacity_label, opticBoxLayout, opticGroup i settings.


Dokumentacja funkcji składowych

void GUISettings::defaultSettings  ) 
 

Przywraca domyślne ustawienia.

Definicja w linii 216 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_color, broadcast, file_storage_path, font_color, font_color_system_msg, font_color_system_user_msg, opacity, opacity_enabled, port i user_nick.

QColor GUISettings::getBackgroundColor  ) 
 

Zwraca kolor tła dla tekstu

Zwraca:
zwraca kolor tła dla tekstu

Definicja w linii 308 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_color.

Odwołania w GUIMainWindow::setApperance().

QHostAddress GUISettings::getBroadcast  ) 
 

Zwraca adres broadcast.

Zwraca:
broadcast

Definicja w linii 326 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do broadcast.

Odwołania w GUIMainWindow::connectChat() i GUIMainWindow::sendMsg().

QColor GUISettings::getColor const QPushButton *  button  )  [private]
 

Zwraca kolor z przycisku.

Parametry:
button przycisk
Zwraca:
kolor przycisku

Definicja w linii 303 pliku GUISettings.cpp.

Odwołania w saveSettings().

QString GUISettings::getFileStoragePath  ) 
 

Zwraca domyślną ścieżke dla odbieranych plików.

Zwraca:
file_storage_path

Definicja w linii 342 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do file_storage_path.

Odwołania w GUIMainWindow::connected().

QColor GUISettings::getFontColor  ) 
 

Zwraca kolor czcionki dla tekstu

Zwraca:
zwraca kolor czcionki dla tekstu

Definicja w linii 313 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do font_color.

Odwołania w GUIMainWindow::setApperance().

QColor GUISettings::getFontColorSystemMsg  ) 
 

Zwraza kolor tekstu dla komunikatów systemowych

Zwraca:
zwraca kolor czcionki dla tekstu

Definicja w linii 317 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do font_color_system_msg.

QColor GUISettings::getFontColorSystemUserMsg  ) 
 

Zwraza kolor tekstu dla komunikatów w reakcji na żądanie użytkownika ping itd.

Zwraca:
zwraza kolor tekstu dla komunikatów

Definicja w linii 321 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do font_color_system_user_msg.

QString GUISettings::getNick  ) 
 

Zwraca nazwe użytkownika.

Zwraca:
user_nick

Definicja w linii 337 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do user_nick.

Odwołania w GUIMainWindow::connectChat(), GUIMainWindow::connected() i GUIMainWindow::sendMsg().

qreal GUISettings::getOpacity  ) 
 

Zwraca poziom przezroczystości okna

Zwraca:
opacity

Definicja w linii 506 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do opacity.

Odwołania w GUIMainWindow::GUIMainWindow() i GUIMainWindow::setApperance().

bool GUISettings::getOpacityEnabled  ) 
 

Czy okno ma być przezroczyste

Zwraca:
true jeśli ma być przezroczyste w przeciwnym wypadku false

Definicja w linii 501 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do opacity_enabled.

Odwołania w GUIMainWindow::GUIMainWindow() i GUIMainWindow::setApperance().

unsigned int GUISettings::getPort  ) 
 

Zwraca port na którym działa program.

Zwraca:
port

Definicja w linii 332 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do port.

Odwołania w GUIMainWindow::connectChat().

bool GUISettings::isValidIp QString  ip  )  [private]
 

Sprawdza czy podany adres IP jest poprawny

Parametry:
ip adres ip do sprawdzenia
true jeśli porawny w przeciwnym wypadku false

Definicja w linii 471 pliku GUISettings.cpp.

Odwołania w readSettings().

bool GUISettings::isValidNick QString  nick  )  [private]
 

Sprawdza czy nick nie jest pusty

Parametry:
nick nazwa użytkownika
Zwraca:
true jeśli porawna w przeciwnym wypadku false

Definicja w linii 480 pliku GUISettings.cpp.

Odwołania w readSettings().

void GUISettings::opacityChanged double  op  )  [private, slot]
 

Zmienia przezroczystość okna.

Parametry:
op poziom przezroczystośći [0.4 , 1.0]

Definicja w linii 494 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do opacity_enabled.

void GUISettings::printErrorMsg const QString &  errorMsg  )  [private]
 

Okienko z wiadomością wystąpienia błedu

Parametry:
errorMsg wiadomość

Definicja w linii 489 pliku GUISettings.cpp.

Odwołania w saveSettings().

void GUISettings::readSettings  ) 
 

Odczytuje ustawienia z pliku settings.ini Przeprowadza walidację wczytywanych danych.

Wyj±tki:
QString nazwa zmiennej której wartość jest nieprawidłowa

Definicja w linii 398 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_color, broadcast, file_storage_path, font_color, font_color_system_msg, font_color_system_user_msg, isValidIp(), isValidNick(), opacity, opacity_enabled, port, settings i user_nick.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUISettings::saveSettings  )  [private, slot]
 

Zapisuje ustawienia do zmiennych

Definicja w linii 365 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_button, background_color, broadcast, broadcast_line_edit, directory_line_edit, file_storage_path, font_color, font_color_button, font_color_system_msg, font_color_system_user_msg, font_system_color_msg_button, font_system_color_user_msg_button, getColor(), nick_line_edit, opacity, opacity_box, printErrorMsg(), saveToFile(), settingsChanged() i user_nick.

void GUISettings::saveToFile  ) 
 

Zapisuje ustawienia do pliku settings.ini.

Definicja w linii 346 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_color, broadcast, file_storage_path, font_color, font_color_system_msg, font_color_system_user_msg, opacity, opacity_enabled, port, settings i user_nick.

Odwołania w saveSettings().

void GUISettings::setBackgroundColor  )  [private, slot]
 

Wybór koloru. Okienko z możliwościa wybrania koloru. Ustawia odpowiedni przycisk an ten kolor.

Definicja w linii 269 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_button i background_color.

void GUISettings::setButtonBackground QPushButton *  button,
QColor  col
[private, slot]
 

Ustawia tło przyciku. Koloruje przycisk na zadany kolor. Nie koloruje całości pod WinXP z właczonymi stylami.

Parametry:
button wskaźnik do przycisku, którego kolor chcemy zmienić
col nowy kolor przycisku

Definicja w linii 257 pliku GUISettings.cpp.

Odwołania w setDefaultSettings().

void GUISettings::setDefaultSettings  )  [private, slot]
 

Ustawienia domyślne. Zmienia tylko w wyglądzie okna konfiguracji, nie rusza zmiennych

Definicja w linii 229 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do background_button, broadcast_line_edit, directory_line_edit, font_color_button, font_system_color_msg_button, font_system_color_user_msg_button, nick_line_edit, opacity_box, opticGroup i setButtonBackground().

void GUISettings::setExistingDirectory  )  [private, slot]
 

Wybór katalogu. Okienko umożliwiające wybór domyślnej ścieżki zapisu dla plików przychodzących.

Definicja w linii 243 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do directory_line_edit.

void GUISettings::setFontColor  )  [private, slot]
 

Wybór koloru. Okienko z możliwościa wybrania koloru. Ustawia odpowiedni przycisk an ten kolor.

Definicja w linii 277 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do font_color i font_color_button.

void GUISettings::setFontColorSystemMsg  )  [private, slot]
 

Wybór koloru. Okienko z możliwościa wybrania koloru. Ustawia odpowiedni przycisk an ten kolor.

Definicja w linii 286 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do font_color_system_msg i font_system_color_msg_button.

void GUISettings::setFontColorSystemUserMsg  )  [private, slot]
 

Wybór koloru. Okienko z możliwościa wybrania koloru. Ustawia odpowiedni przycisk an ten kolor.

Definicja w linii 294 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do font_color_system_user_msg i font_system_color_user_msg_button.

void GUISettings::setOpacityEnabled bool  on  )  [private, slot]
 

Włancza / wyłancza przezroczystość.

Parametry:
on true jeśli ma być włączona false jeśli am być wyłączona przezroczystość

Definicja w linii 456 pliku GUISettings.cpp.

Odwołuje się do opacity i opacity_enabled.

void GUISettings::settingsChanged  )  [signal]
 

Zmieniono ustawienia. Sygnał emitowany gdy użytkownik zmieni ustawienia i je zatwierdzi.

Odwołania w saveSettings().


Dokumentacja atrybutów składowych

QPushButton* GUISettings::background_button [private]
 

Definicja w linii 175 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setBackgroundColor(), setDefaultSettings() i ~GUISettings().

QColor GUISettings::background_color [private]
 

kolor tła

Definicja w linii 120 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getBackgroundColor(), readSettings(), saveSettings(), saveToFile() i setBackgroundColor().

QLabel* GUISettings::background_label [private]
 

Definicja w linii 170 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QHostAddress GUISettings::broadcast [private]
 

adres broadcast

Definicja w linii 117 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getBroadcast(), readSettings(), saveSettings() i saveToFile().

QLabel* GUISettings::broadcast_label [private]
 

Definicja w linii 160 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QLineEdit* GUISettings::broadcast_line_edit [private]
 

Definicja w linii 161 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setDefaultSettings() i ~GUISettings().

QPushButton* GUISettings::cancelButton [private]
 

Definicja w linii 180 pliku GUISettings.h.

QPushButton* GUISettings::defaultButton [private]
 

Definicja w linii 179 pliku GUISettings.h.

QPushButton* GUISettings::directory_button [private]
 

Definicja w linii 165 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QLabel* GUISettings::directory_label [private]
 

Definicja w linii 164 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QLineEdit* GUISettings::directory_line_edit [private]
 

Definicja w linii 163 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setDefaultSettings(), setExistingDirectory() i ~GUISettings().

QString GUISettings::file_storage_path [private]
 

domyślna ścieżka dla odbieranych plików

Definicja w linii 119 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getFileStoragePath(), readSettings(), saveSettings() i saveToFile().

QColor GUISettings::font_color [private]
 

kolor czcionki dla rozmów

Definicja w linii 121 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getFontColor(), readSettings(), saveSettings(), saveToFile() i setFontColor().

QPushButton* GUISettings::font_color_button [private]
 

Definicja w linii 172 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setDefaultSettings(), setFontColor() i ~GUISettings().

QLabel* GUISettings::font_color_label [private]
 

Definicja w linii 167 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QColor GUISettings::font_color_system_msg [private]
 

kolor komunikatów systemowych

Definicja w linii 122 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getFontColorSystemMsg(), readSettings(), saveSettings(), saveToFile() i setFontColorSystemMsg().

QColor GUISettings::font_color_system_user_msg [private]
 

kolor komunikatów użytkownika

Definicja w linii 123 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getFontColorSystemUserMsg(), readSettings(), saveSettings(), saveToFile() i setFontColorSystemUserMsg().

QPushButton* GUISettings::font_system_color_msg_button [private]
 

Definicja w linii 173 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setDefaultSettings(), setFontColorSystemMsg() i ~GUISettings().

QLabel* GUISettings::font_system_color_msg_label [private]
 

Definicja w linii 168 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QPushButton* GUISettings::font_system_color_user_msg_button [private]
 

Definicja w linii 174 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setDefaultSettings(), setFontColorSystemUserMsg() i ~GUISettings().

QLabel* GUISettings::font_system_color_user_msg_label [private]
 

Definicja w linii 169 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QLabel* GUISettings::nick_label [private]
 

Definicja w linii 157 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QLineEdit* GUISettings::nick_line_edit [private]
 

Definicja w linii 158 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setDefaultSettings() i ~GUISettings().

QPushButton* GUISettings::okButton [private]
 

Definicja w linii 178 pliku GUISettings.h.

qreal GUISettings::opacity [private]
 

przezroczystość [0.4, 1.0]

Definicja w linii 124 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getOpacity(), readSettings(), saveSettings(), saveToFile() i setOpacityEnabled().

QDoubleSpinBox* GUISettings::opacity_box [private]
 

Definicja w linii 176 pliku GUISettings.h.

Odwołania w saveSettings(), setDefaultSettings() i ~GUISettings().

bool GUISettings::opacity_enabled [private]
 

czy właczyć przezroczystość

Definicja w linii 125 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getOpacityEnabled(), opacityChanged(), readSettings(), saveToFile() i setOpacityEnabled().

QLabel* GUISettings::opacity_label [private]
 

Definicja w linii 171 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QHBoxLayout* GUISettings::opticBoxLayout [private]
 

Definicja w linii 182 pliku GUISettings.h.

Odwołania w ~GUISettings().

QGroupBox* GUISettings::opticGroup [private]
 

Definicja w linii 183 pliku GUISettings.h.

Odwołania w setDefaultSettings() i ~GUISettings().

unsigned int GUISettings::port [private]
 

port na którym bedzie działał program*. Aby zmienić konieczna ręczna zmiana pliku settings.ini

Definicja w linii 118 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getPort(), readSettings() i saveToFile().

QSettings* GUISettings::settings [private]
 

przechowuje ustawienia

Definicja w linii 126 pliku GUISettings.h.

Odwołania w GUISettings(), readSettings(), saveToFile() i ~GUISettings().

QString GUISettings::user_nick [private]
 

nazwa użytkownika

Definicja w linii 116 pliku GUISettings.h.

Odwołania w defaultSettings(), getNick(), readSettings(), saveSettings() i saveToFile().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:45 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6