Dokumentacja klasy MD5Hash

#include <MD5Hash.h>

Lista wszystkich składowych.

Statyczne metody publiczne

static QString hashData (const QByteArray &bytes)
static QString hashData (const char *bytes, int size)
static QString hashFile (QFile &file)
static QString hashFile (const QString &filename)

Statyczne metody prywatne

static void updateHash (md5Context *context, const char *data, long int length)
static void md5Transform (unsigned int buf[4], unsigned int const in[16])
static QString finalize (md5Context &ctx)

Komponenty

struct  md5Context


Opis szczegółowy

Definicja w linii 40 pliku MD5Hash.h.


Dokumentacja funkcji składowych

QString MD5Hash::finalize md5Context ctx  )  [static, private]
 

Definicja w linii 160 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołuje się do MD5Hash::md5Context::bits, MD5Hash::md5Context::buffer, MD5Hash::md5Context::in i md5Transform().

Odwołania w hashData() i hashFile().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

QString MD5Hash::hashData const char *  bytes,
int  size
[static]
 

Definicja w linii 44 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołuje się do MD5Hash::md5Context::bits, MD5Hash::md5Context::buffer, finalize() i updateHash().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

QString MD5Hash::hashData const QByteArray &  bytes  )  [static]
 

Definicja w linii 66 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołania w Communication::acceptFileRequest() i Communication::refuseFileRequest().

QString MD5Hash::hashFile const QString &  filename  )  [static]
 

Definicja w linii 110 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołuje się do hashFile().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

QString MD5Hash::hashFile QFile &  file  )  [static]
 

Definicja w linii 71 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołuje się do MD5Hash::md5Context::bits, MD5Hash::md5Context::buffer, finalize(), MD5_READ_BUFFER i updateHash().

Odwołania w hashFile().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void MD5Hash::md5Transform unsigned int  buf[4],
unsigned int const   in[16]
[static, private]
 

Definicja w linii 228 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołuje się do F1, F2, F3, F4 i MD5STEP.

Odwołania w finalize() i updateHash().

void MD5Hash::updateHash md5Context context,
const char *  data,
long int  length
[static, private]
 

Definicja w linii 116 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołuje się do MD5Hash::md5Context::bits, MD5Hash::md5Context::buffer, MD5Hash::md5Context::in i md5Transform().

Odwołania w hashData() i hashFile().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:52 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6