Dokumentacja klasy LanPacket

#include <communication.h>

Lista wszystkich składowych.

Typy publiczne

enum  PacketType {
  Invalid = 0, Welcome, Hi, Bye, Ping, Pong, SysPing, SysPong, Bmsg, BmsgOk, Pmsg, PmsgOk,
  FileReq, FileOk, FileRefuse
}

Metody publiczne

 LanPacket ()
 LanPacket (const QByteArray &data)
 LanPacket (const enum PacketType packet_type)
 LanPacket (const enum PacketType packet_type, const QString &str_data, quint32 file_size=0, quint16 port=0)
bool isValid () const
QByteArray constData ()
PacketType getType () const
quint16 getSize () const
QString getString () const
quint32 getFileSize () const
quint16 getPort () const

Metody prywatne

QByteArray packInt (quint32 num, bool bit32=false)
void clearData ()
bool validate ()

Atrybuty prywatne

bool is_valid
QByteArray packet_data
LanPacket::PacketType packet_type
quint16 data_size
QString str_data
quint32 file_size
quint16 port


Opis szczegółowy

Klasa pakietu. Odpowiada za za dekodowanie i tworzenie pakietów.

Definicja w linii 24 pliku communication.h.


Dokumentacja składowych wyliczanych

enum LanPacket::PacketType
 

Typy pakietów

Wartości wyliczeń:
Invalid 
Welcome 
Hi 
Bye 
Ping 
Pong 
SysPing 
SysPong 
Bmsg 
BmsgOk 
Pmsg 
PmsgOk 
FileReq 
FileOk 
FileRefuse 

Definicja w linii 32 pliku communication.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

LanPacket::LanPacket  ) 
 

konstruktor bez parametrów, czyśli tylko pola pakietu

Definicja w linii 28 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do clearData().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

LanPacket::LanPacket const QByteArray &  data  ) 
 

dekoduje pakiet z odebranych dany i wypełnia odpowiednie wewnętrzne pola.

Parametry:
data dane pakietu

Definicja w linii 33 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do clearData(), FileRefuse i Invalid.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

LanPacket::LanPacket const enum PacketType  packet_type  ) 
 

tworzy pakiet typu packet_type

Parametry:
packet_type typ pakietu

Definicja w linii 162 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do clearData() i validate().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

LanPacket::LanPacket const enum PacketType  packet_type,
const QString &  str_data,
quint32  file_size = 0,
quint16  port = 0
 

tworzy pakiet typu packet_type z dodatkowymi danymi.

Parametry:
packet_type typ pakietu
str_data ciąg znaków np. nick, wiadomość, nazwa pliku, suma md5
file_size rozmiar przesyłanego pliku (tylko FileReq)
port port do odbioru pliku (tylko FileOk)

Definicja w linii 169 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do clearData() i validate().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:


Dokumentacja funkcji składowych

void LanPacket::clearData  )  [private]
 

czyści pola pakietu.

Definicja w linii 271 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do data_size, file_size, Invalid, packet_data, packet_type, port i str_data.

Odwołania w LanPacket().

QByteArray LanPacket::constData  ) 
 

zwraca pakiet w formie binarnej (gotowej do przesłania).

Zwraca:
dane binarne gotowe do wysłania

Definicja w linii 184 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do Bmsg, BmsgOk, data_size, file_size, FileOk, FileRefuse, FileReq, Hi, packet_data, packet_type, packInt(), Pmsg, PmsgOk, port, str_data i Welcome.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

quint32 LanPacket::getFileSize  )  const
 

zwraca rozmiar pliku który chcemy przesłać (tylko FileReq).

Zwraca:
rozmiar pliku który chcemy przesłać

Definicja w linii 248 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do file_size.

Odwołania w Communication::servicePacket().

quint16 LanPacket::getPort  )  const
 

zwraca numer portu na którym nasłuchuje użytkownik (tylko FileOk).

Zwraca:
port na którym nasłuchuje użytkownik

Definicja w linii 253 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do port.

quint16 LanPacket::getSize  )  const
 

zwraca rozmiar pakietu (nie liczy się nagłówek).

Zwraca:
rozmiar pakietu bez nagłówka

Definicja w linii 238 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do data_size.

QString LanPacket::getString  )  const
 

zwraca ciąg znaków np nick, wiadomość, nazwa pliku itd.

Zwraca:
ciąg znaków w zależności od typu pakietu

Definicja w linii 243 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do str_data.

Odwołania w Communication::servicePacket().

LanPacket::PacketType LanPacket::getType  )  const
 

zwraca typ pakietu.

Zwraca:
typ pakietu

Definicja w linii 233 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do packet_type.

Odwołania w Communication::servicePacket().

bool LanPacket::isValid  )  const
 

sprawdza czy pakiet jest prawidłowy.

Zwraca:
true jeśli pakiet jest prawidłowy, false w przeciwnym wypadku

Definicja w linii 179 pliku communication.cpp.

Odwołania w Communication::sendPacket().

QByteArray LanPacket::packInt quint32  num,
bool  bit32 = false
[private]
 

zamienia liczbę całkowitą na tablicę bajtów.

Parametry:
num liczba do zamiany
bit32 czy liczba 32 bitowa, jeśli nie to 16 bitowa
Zwraca:
liczba zamieniona na ciąg bajtów

Definicja w linii 258 pliku communication.cpp.

Odwołania w constData().

bool LanPacket::validate  )  [private]
 

sprawdza czy pakiet jest prawidłowy.

Definicja w linii 280 pliku communication.cpp.

Odwołuje się do Bmsg, BmsgOk, file_size, FileOk, FileRefuse, FileReq, Hi, Invalid, packet_type, Pmsg, PmsgOk, port, str_data i Welcome.

Odwołania w LanPacket().


Dokumentacja atrybutów składowych

quint16 LanPacket::data_size [private]
 

rozmiar pakietu (bez nagłówka)

Definicja w linii 134 pliku communication.h.

Odwołania w clearData(), constData() i getSize().

quint32 LanPacket::file_size [private]
 

rozmiar pliku do przesłania (tylko FileReq)

Definicja w linii 136 pliku communication.h.

Odwołania w clearData(), constData(), getFileSize() i validate().

bool LanPacket::is_valid [private]
 

flaga czy pakiet jest prawidłowy

Definicja w linii 131 pliku communication.h.

QByteArray LanPacket::packet_data [private]
 

binarne dane pakietu

Definicja w linii 132 pliku communication.h.

Odwołania w clearData() i constData().

LanPacket::PacketType LanPacket::packet_type [private]
 

typ pakietu

Definicja w linii 133 pliku communication.h.

Odwołania w clearData(), constData(), getType() i validate().

quint16 LanPacket::port [private]
 

numer portu na którym nasłuchuje użytkownik (tylko FileOk)

Definicja w linii 137 pliku communication.h.

Odwołania w clearData(), constData(), getPort() i validate().

QString LanPacket::str_data [private]
 

ciąg znaków: nick, wiadomość itp

Definicja w linii 135 pliku communication.h.

Odwołania w clearData(), constData(), getString() i validate().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:50 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6