Dokumentacja klasy GuiActiveUserList

#include <GuiActiveUserList.h>

Lista wszystkich składowych.

Sloty publiczne

void addUser (QHostAddress host, QString nick)
void delUser (QHostAddress host)
void showUserMenu (const QPoint &)
void sendSignalPrivateChat ()
void sendSignalSendFile ()
void sendSignalCheckIp ()
void sendSignalCheckPing ()

Sygnały

void signalPrivateChat (QHostAddress &host)
void signalSendFile (QHostAddress &host)
void signalCheckIp (QHostAddress &host)
void signalCheckPing (QHostAddress &host)
void disconectChatUserExists ()

Metody publiczne

 GuiActiveUserList (QWidget *parent=0)
void demo ()
QString returnNameUser (QHostAddress host)
QHostAddress returnIpUser (QString nick)
void clearAllUsers ()
void setMyNick (QString nick)
bool isUserOnList (QString nick)

Atrybuty prywatne

QMenu * user_menu
QHash< QString, QHostAddress > all_users
QString my_nick


Opis szczegółowy

Lista Użytkowników. Przechowuje liste wszystkich dostępnych użytkowników.

Definicja w linii 16 pliku GuiActiveUserList.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GuiActiveUserList::GuiActiveUserList QWidget *  parent = 0  ) 
 

Konstruktor.

Parametry:
parent rodzic;

Definicja w linii 14 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do my_nick, sendSignalPrivateChat() i showUserMenu().


Dokumentacja funkcji składowych

void GuiActiveUserList::addUser QHostAddress  host,
QString  nick
[slot]
 

dodaje nowego usera.

Parametry:
host ip hosta
nick nazwa usera który posiada ten ip
Wyj±tki:
Exeptions 800 ip i nick do dodania jest już na liście kontaktów
Exeptions 802 jeśli adres ip ktoś z listy już ma (mogą być różne nicki)

Definicja w linii 150 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do all_users, returnIpUser() i returnNameUser().

Odwołania w demo().

void GuiActiveUserList::clearAllUsers  ) 
 

czyści liste Aktywnych użytkowników. kasuje zawartość QListWidget, i zmiennej QHash<QString, QHostAddress> all_users.

Definicja w linii 83 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do all_users.

Odwołania w GUIMainWindow::disconnectChat().

void GuiActiveUserList::delUser QHostAddress  host  )  [slot]
 

usuwa usera. funkcja wrzucające lewe rekordy do listy, tylko w celach testowych, w przyszlości skasować.

Parametry:
host ip hosta

Definicja w linii 242 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do returnNameUser().

void GuiActiveUserList::demo  ) 
 

Demo. funkcja wrzucająca lewe rekordy do listy, tylko w celach testowych, w przyszlości skasować.

Definicja w linii 40 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do addUser().

void GuiActiveUserList::disconectChatUserExists  )  [signal]
 

sygnał generowany gdy nazwa użytkownika jest już używana przez inny komputer, prosi o rozłączenie programu.

Odwołania w setMyNick().

bool GuiActiveUserList::isUserOnList QString  nick  ) 
 

Sprawdza czy dany nick już jest na liście użytkowników.

Parametry:
nick nazwa usera
Zwraca:
zwraca 1 jeśli istnieje, 0 jeśli nie istnieje

Definicja w linii 129 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołania w setMyNick().

QHostAddress GuiActiveUserList::returnIpUser QString  nick  ) 
 

zwraca ip hosta użytkownika o tej nazwie.

Parametry:
nick nazwa usera
Zwraca:
zwraca QHostAddress zawierającego ip usera

Definicja w linii 77 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołania w addUser().

QString GuiActiveUserList::returnNameUser QHostAddress  host  ) 
 

zwraca nazwę usera.

Parametry:
host ip hosta
Zwraca:
zwraca QString zawierającego nazwę usera

Definicja w linii 71 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołania w GUIMainWindow::acceptSendFile(), addUser(), delUser(), GUIMainWindow::privateChat() i GUIMainWindow::sendFile().

void GuiActiveUserList::sendSignalCheckIp  )  [slot]
 

Wysyła sygnał signalCheckIp().

Zobacz również:
signalSendFile();

Definicja w linii 331 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do all_users i signalCheckIp().

Odwołania w showUserMenu().

void GuiActiveUserList::sendSignalCheckPing  )  [slot]
 

Wysyła sygnał signalCheckPing().

Zobacz również:
signalCheckPing();

Definicja w linii 344 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do all_users i signalCheckPing().

Odwołania w showUserMenu().

void GuiActiveUserList::sendSignalPrivateChat  )  [slot]
 

Wysyła sygnał signalPrivateChat().

Zobacz również:
signalPrivateChat();

Definicja w linii 303 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do all_users i signalPrivateChat().

Odwołania w GuiActiveUserList() i showUserMenu().

void GuiActiveUserList::sendSignalSendFile  )  [slot]
 

Wysyła sygnał signalSendFile().

Zobacz również:
signalSendFile();

Definicja w linii 319 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do all_users i signalSendFile().

Odwołania w showUserMenu().

void GuiActiveUserList::setMyNick QString  nick  ) 
 

Ustawia nazwę usera którą wrzucamy na liste . Jeśli użytkownik chce sobie przypisać zajętego już nicka wysyła sygnał disconectChatUserExists().

Parametry:
nick nazwa usera
Zobacz również:
disconectChatUserExists()

Definicja w linii 91 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do all_users, disconectChatUserExists(), isUserOnList() i my_nick.

Odwołania w GUIMainWindow::connected().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GuiActiveUserList::showUserMenu const QPoint &   )  [slot]
 

Pokazuje menu użytkowników. Do wyboru rozmowa prywatna, wysłanie pliku, sprawdzenie Ip, sprawdzenie Pingu

Zobacz również:
sendSignalPrivateChat()

sendSignalSendFile()

sendSignalCheckIp()

sendSignalCheckPing()

Definicja w linii 270 pliku GuiActiveUserList.cpp.

Odwołuje się do my_nick, sendSignalCheckIp(), sendSignalCheckPing(), sendSignalPrivateChat(), sendSignalSendFile() i user_menu.

Odwołania w GuiActiveUserList().

void GuiActiveUserList::signalCheckIp QHostAddress &  host  )  [signal]
 

sygnał generowany gdy chemy sprawdzić kogoś ip.

Parametry:
host ip hosta

Odwołania w sendSignalCheckIp().

void GuiActiveUserList::signalCheckPing QHostAddress &  host  )  [signal]
 

sygnał generowany gdy chemy sprawdzić kogoś pinga.

Parametry:
host ip hosta

Odwołania w sendSignalCheckPing().

void GuiActiveUserList::signalPrivateChat QHostAddress &  host  )  [signal]
 

sygnał generowany gdy chemy rozpocząć prywatną rozmowe.

Parametry:
host ip hosta

Odwołania w sendSignalPrivateChat().

void GuiActiveUserList::signalSendFile QHostAddress &  host  )  [signal]
 

sygnał generowany gdy chemy wysłać plik.

Parametry:
host ip hosta

Odwołania w sendSignalSendFile().


Dokumentacja atrybutów składowych

QHash<QString, QHostAddress> GuiActiveUserList::all_users [private]
 

tablica hash, lista użytkowników przechowuje ip oraz nicka

Definicja w linii 22 pliku GuiActiveUserList.h.

Odwołania w addUser(), clearAllUsers(), sendSignalCheckIp(), sendSignalCheckPing(), sendSignalPrivateChat(), sendSignalSendFile() i setMyNick().

QString GuiActiveUserList::my_nick [private]
 

zmienna przechowuje nazwę użytkownika tego programu

Definicja w linii 23 pliku GuiActiveUserList.h.

Odwołania w GuiActiveUserList(), setMyNick() i showUserMenu().

QMenu* GuiActiveUserList::user_menu [private]
 

rozwijane menu po kliknięciu na użytkownika prawym klawiszem myszki

Definicja w linii 21 pliku GuiActiveUserList.h.

Odwołania w showUserMenu().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:39 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6