Dokumentacja klasy GUITabList

#include <GUITabList.h>

Lista wszystkich składowych.

Sloty publiczne

void addTab (QHostAddress ip, QString name, bool can_be_closed, QString icon)
void setUnactiveUser (QHostAddress host)
void closeActiveTab ()

Sygnały

void tabCanNotBeClose ()
void tabCanBeClose ()
void isOnline ()
void isNotOnline ()
void setDisableInputText ()

Metody publiczne

 GUITabList (QWidget *parent, QHostAddress broadcast, QString sm="red", QString um="green", QString bc="white")
void delTab (QHostAddress ip)
void hideTab (QHostAddress ip)
void showTab (QHostAddress ip)
void setActiveTab (QHostAddress ip)
GUITabgetActiveTab ()
GUITabpublicChat ()
GUITabtab (int index)
void closeTab (GUITab *tab)
void closeAllPrivChat ()
int isCreate (QHostAddress ip)
int getTabNumber (QHostAddress ip)
void setTabTextColor (int index, QColor col="red")

Sloty prywatne

void checkCBC (int index)
void checkOnline (int index)
void setDefaultIconAndColor (int index)

Atrybuty prywatne

QString um
QString sm
QString bc


Opis szczegółowy

Klasa przechowuje liste zakładek. Odpowiada za ich zarządzanie, kolorowanie, zmienianie ikon

Definicja w linii 14 pliku GUITabList.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUITabList::GUITabList QWidget *  parent,
QHostAddress  broadcast,
QString  sm = "red",
QString  um = "green",
QString  bc = "white"
 

Definicja w linii 6 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do addTab(), checkCBC(), checkOnline() i setDefaultIconAndColor().


Dokumentacja funkcji składowych

void GUITabList::addTab QHostAddress  ip,
QString  name,
bool  can_be_closed,
QString  icon
[slot]
 

Dodaje zkładkę. Jeżeli zakładka nie istnieje tworzy nową zakładkę i ustawia ją jako aktywną. Jeżeli istnieje nie tworzy następnej tylko ustawia ją jko aktywną.

Parametry:
ip Adres ip rozmówcy dla którego została utworzona zakładka.
name Tytuł zakładki.
can_be_close Czy zakładka może być zamknięta.
icon ikonka zakładki

Definicja w linii 26 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do bc, isCreate(), setActiveTab(), sm i um.

Odwołania w GUITabList(), GUIMainWindow::privateChat() i GUIMainWindow::recvPMsg().

void GUITabList::checkCBC int  index  )  [private, slot]
 

Sprawdź czy zakładka może być zamknięta. Sprawdza czy zakładka o podanym indeksie może być zamknięta. Jeżeli tak emituje sygnał tabCanBeClose(), w przeciwnym razie emituje sygnał tabCanNotBeClose()

Parametry:
index numer zakładki która sprawdzić

Definicja w linii 121 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do tabCanNotBeClose().

Odwołania w GUITabList().

void GUITabList::checkOnline int  index  )  [private, slot]
 

Sprawdź czy rozmówca jest online. Sprawdza czy zakładka o podanym indeksie ma ustawioną flagę onLine na true. Jeżeli tak emituje sygnał isOnline(), w przeciwnym razie emituje sygnał isNotOnline()

Parametry:
index numer zakładki która sprawdzić

Definicja w linii 133 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do isNotOnline().

Odwołania w GUITabList().

void GUITabList::closeActiveTab  )  [slot]
 

Zamyka aktywną zakładkę. Uwaga! metoda nie sprawdza flagi can_be_close zamykanej zakładki

Definicja w linii 103 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do closeTab() i getActiveTab().

void GUITabList::closeAllPrivChat  ) 
 

Ustawia zakładki offline. Ustawia wszystkie zakładki z rozmowami prywatnymi na offline. Używane przy rozłączaniu programu

Definicja w linii 157 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do GUITab::setOnline() i tab().

Odwołania w GUIMainWindow::disconnectChat().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUITabList::closeTab GUITab tab  ) 
 

Zamknij zakładkę.

Parametry:
tab wskaźnik na zakładkę która ma być zamknięta

Definicja w linii 82 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do GUITab::getCBC(), GUITab::getIp() i tab().

Odwołania w closeActiveTab().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUITabList::delTab QHostAddress  ip  ) 
 

Usuń zakładkę. Usuwa zakładkę o podanym adresie IP.

Parametry:
ip adres ip w zakładce która ma być zamknięta

Definicja w linii 41 pliku GUITabList.cpp.

GUITab * GUITabList::getActiveTab  ) 
 

Zwraca aktywną zakładkę.

Zwraca:
Zwraca wskaźnik na aktywną zakładkę.

Definicja w linii 67 pliku GUITabList.cpp.

Odwołania w GUIMainWindow::cancelFileTransfer(), GUIMainWindow::checkIp(), GUIMainWindow::checkPing(), GUIMainWindow::clearActiveChatPage(), closeActiveTab(), GUIMainWindow::incomingFile(), GUIMainWindow::pong(), GUIMainWindow::recvPMsg(), GUIMainWindow::sendFile(), GUIMainWindow::sendMsg() i GUIMainWindow::transferEnd().

int GUITabList::getTabNumber QHostAddress  ip  ) 
 

Zwraca nr zakładki o podanym adresie ip.

Parametry:
ip szukany adres ip
Zwraca:
numer zakładki

Definicja w linii 108 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do isCreate().

Odwołania w GUIMainWindow::recvPMsg(), setActiveTab(), setUnactiveUser() i GUIMainWindow::setUserOnline().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUITabList::hideTab QHostAddress  ip  ) 
 

Ukrywa zakładkę. Ukrywa zakładkę o podanym adresie IP.

Parametry:
ip adres ip w zakładce która ma być ukryta

Definicja w linii 47 pliku GUITabList.cpp.

int GUITabList::isCreate QHostAddress  ip  ) 
 

Czy istnieje zakładka. Sprawdza czy istnieje na liście zakładka o podanym adresie IP

Parametry:
ip szukany adres ip
Zwraca:
0 jeśli nie istnieje, w przeciwnym razie numer zakładki

Definicja w linii 90 pliku GUITabList.cpp.

Odwołania w addTab(), getTabNumber(), GUIMainWindow::recvPMsg(), setUnactiveUser() i GUIMainWindow::setUserOnline().

void GUITabList::isNotOnline  )  [signal]
 

Rozmówca offline. Sygnał wysyłany gdy aktualna zakładka ma ustawione pole onLine na true

Odwołania w checkOnline().

void GUITabList::isOnline  )  [signal]
 

Rozmówca online. Sygnał wysyłany gdy aktualna zakładka ma ustawione pole onLine na true

GUITab * GUITabList::publicChat  ) 
 

Zwraca zakładkę rozmów publicznych.

Zwraca:
Zwraca wskaźnik na zakładkę z rozmowami publicznymi.

Definicja w linii 72 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do tab().

Odwołania w GUIMainWindow::acceptSendFile(), GUIMainWindow::connectChat(), GUIMainWindow::connected(), GUIMainWindow::disconnectChat(), GUIMainWindow::recvBMsg() i GUIMainWindow::unableConnect().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUITabList::setActiveTab QHostAddress  ip  ) 
 

Ustawia aktywną zakładkę. Ustawia aktywną zakładkę o podanym adresie IP.

Parametry:
ip adres ip w zakładce która ma być ustawiona jako aktywna

Definicja w linii 57 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do getTabNumber().

Odwołania w addTab().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUITabList::setDefaultIconAndColor int  index  )  [private, slot]
 

Definicja w linii 167 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do tab().

Odwołania w GUITabList().

void GUITabList::setDisableInputText  )  [signal]
 

Wyłącz ChatInputText. Sygnał mowiący, że należy dezaktywować pole do wprowadzanie treści rozmowy

Odwołania w setUnactiveUser().

void GUITabList::setTabTextColor int  index,
QColor  col = "red"
 

Ustawia kolor tytułu zakładki. Ustawia kolor textu który jest tytułem zakładki.

Parametry:
index numer zakładki
col color na który ustawić, domyślnie czerowny

Definicja w linii 21 pliku GUITabList.cpp.

Odwołania w GUIMainWindow::recvBMsg(), GUIMainWindow::recvPMsg(), setUnactiveUser() i GUIMainWindow::setUserOnline().

void GUITabList::setUnactiveUser QHostAddress  host  )  [slot]
 

Ustawia zakładkę na nieaktywną. Jeżeli rozmawialiśmy z osobą o podanym adresie ip ustawia zakładkę rozmówcy jako offline. Nie możliwe jest dalsze wysyłanie wiadomości.

Parametry:
host adres ip użytkownika z ktorym straciliśmy połaczenie.

Definicja w linii 146 pliku GUITabList.cpp.

Odwołuje się do getTabNumber(), isCreate(), setDisableInputText(), GUITab::setOnline(), setTabTextColor() i tab().

void GUITabList::showTab QHostAddress  ip  ) 
 

Pokazuje zakładkę. Pokazuje zakładkę o podanym adresie IP jeżeli wcześniej była ukryta.

Parametry:
ip adres ip w zakładce która ma być pokazana

Definicja w linii 52 pliku GUITabList.cpp.

GUITab * GUITabList::tab int  index  ) 
 

Zwraca zakładkę o podanym indeksie.

Parametry:
index nr zakładki do której ma być zwrócony wskaźnik
Zwraca:
Zwraca wskaźnik na zakładkę o podanym indeksie.

Definicja w linii 77 pliku GUITabList.cpp.

Odwołania w closeAllPrivChat(), closeTab(), publicChat(), GUIMainWindow::recvPMsg(), setDefaultIconAndColor(), setUnactiveUser() i GUIMainWindow::setUserOnline().

void GUITabList::tabCanBeClose  )  [signal]
 

Można zamknąć zakładki. Sygnał wysyłany gdy zakładka ma ustawione pole can_be_close na true

void GUITabList::tabCanNotBeClose  )  [signal]
 

Nie można zamknąć zakładki. Sygnał wysyłany gdy zakładka ma ustawione pole can_be_close na false

Odwołania w checkCBC().


Dokumentacja atrybutów składowych

QString GUITabList::bc [private]
 

Definicja w linii 187 pliku GUITabList.h.

Odwołania w addTab().

QString GUITabList::sm [private]
 

Definicja w linii 187 pliku GUITabList.h.

Odwołania w addTab().

QString GUITabList::um [private]
 

Definicja w linii 187 pliku GUITabList.h.

Odwołania w addTab().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:48 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6