Dokumentacja klasy GUITab

#include <GUITab.h>

Diagram współpracy dla GUITab:

Collaboration graph
[legenda]
Lista wszystkich składowych.

Sloty publiczne

void show ()

Metody publiczne

 GUITab (QWidget *parent, QHostAddress ip, QString label, bool can_be_closed, QString sm="red", QString um="green", QString bc="white", bool onLine=true)
 ~GUITab ()
void setIp (QHostAddress ip)
QHostAddress getIp ()
void setLabel (QString lab)
QString getLabel ()
void setCBC (bool state)
bool getCBC ()
void setOnline (bool onLine)
bool getOnline ()

Atrybuty publiczne

GUIChatViewchat

Atrybuty prywatne

QHostAddress ip
QString label
bool can_be_closed
bool online

Opis szczegółowy

Klasa tworząca pojedyńczą zakładkę z oknem wyświetlania treści rozmowy.

Definicja w linii 14 pliku GUITab.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUITab::GUITab QWidget *  parent,
QHostAddress  ip,
QString  label,
bool  can_be_closed,
QString  sm = "red",
QString  um = "green",
QString  bc = "white",
bool  onLine = true
 

Konstruktor klasy. Tworzy okienko rozmowy oraz ustawia wszelkie niezbędne parametry.

Parametry:
parent rodzic dla widgeta
ip adres ip użytkownika lub broadcast w przypadku rozmow publicznych
label tytuł zakładki
can_be_closeed określa czy zakładka może być zamknięta
sm nazwa koloru komunikatów systemowych, domyślnie czerwony
um nazwa koloru komunikatów w reakcji na żądanie użytkownika, domyślnie zielony
bc nazwa koloru tła tekstu, domyślnie biały
online czy użytkonik z ktorym prowadzimy rozmowe jest online, domyślnie true

Definicja w linii 3 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do chat, setCBC(), setIp(), setLabel() i setOnline().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

GUITab::~GUITab  ) 
 

Destruktor klasy.

Definicja w linii 18 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do chat.


Dokumentacja funkcji składowych

bool GUITab::getCBC  ) 
 

Czy można zamknąć zakładkę.

Zwraca:
zwraca zmienną can_be_close true jeśli zakładkę można zamknąć, false jeśli nie można

Definicja w linii 49 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do can_be_closed.

Odwołania w GUITabList::closeTab().

QHostAddress GUITab::getIp  ) 
 

Zwraca IP. Zwraca adres IP użytkonika z ktorym prowadzimy rozmowe.

Zwraca:
adres sieciowy

Definicja w linii 29 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do ip.

Odwołania w GUITabList::closeTab() i GUIMainWindow::sendMsg().

QString GUITab::getLabel  ) 
 

Zwraca tytuł zakładki.

Zwraca:
tytuł zakładki

Definicja w linii 39 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do label.

bool GUITab::getOnline  ) 
 

Czy użytkownik jest online.

Zwraca:
true jesli rozmówca jest online flase jeśli nie

Definicja w linii 59 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do online.

Odwołania w GUIMainWindow::sendMsg().

void GUITab::setCBC bool  state  ) 
 

Ustawia zmienną can_be_close. Ustawia parametr odpowiedzialny za to czy można zamknąć zakładkę

Parametry:
state czy można zamknąć zakładke true jeśli zakładkę można zamknąć, false jeśli nie można

Definicja w linii 44 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do can_be_closed.

Odwołania w GUITab().

void GUITab::setIp QHostAddress  ip  ) 
 

Ustawia IP. Ustawia adres IP użytkonika z ktorym prowadzimy rozmowe. Nie przeprowadza kontroli poprawności adresu

Parametry:
ip adres sieciowy

Definicja w linii 23 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do ip.

Odwołania w GUITab().

void GUITab::setLabel QString  lab  ) 
 

Ustawia tytuł zakładki.

Parametry:
lab tytuł zakładki

Definicja w linii 34 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do label.

Odwołania w GUITab().

void GUITab::setOnline bool  onLine  ) 
 

Ustaw czy rozmówca jest online.

Parametry:
onLine ustaw true jeśli rozmówca jest online, false jeśli się rozłaczył

Definicja w linii 54 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do online.

Odwołania w GUITabList::closeAllPrivChat(), GUITab() i GUITabList::setUnactiveUser().

void GUITab::show  )  [slot]
 

Pokaż zakładkę.

Definicja w linii 64 pliku GUITab.cpp.

Odwołuje się do chat.


Dokumentacja atrybutów składowych

bool GUITab::can_be_closed [private]
 

czy zakładka moze byc zamknieta

Definicja w linii 108 pliku GUITab.h.

Odwołania w getCBC() i setCBC().

GUIChatView* GUITab::chat
 

okno wyświetlające treść rozmowy

Definicja w linii 20 pliku GUITab.h.

Odwołania w GUIMainWindow::acceptSendFile(), GUIMainWindow::cancelFileTransfer(), GUIMainWindow::checkIp(), GUIMainWindow::checkPing(), GUIMainWindow::clearActiveChatPage(), GUIMainWindow::connectChat(), GUIMainWindow::connected(), GUIMainWindow::disconnectChat(), GUITab(), GUIMainWindow::incomingFile(), GUIMainWindow::pong(), GUIMainWindow::recvBMsg(), GUIMainWindow::recvPMsg(), GUIMainWindow::sendFile(), GUIMainWindow::sendMsg(), show(), GUIMainWindow::transferEnd(), GUIMainWindow::unableConnect() i ~GUITab().

QHostAddress GUITab::ip [private]
 

adres sieciowy rozmówcy

Definicja w linii 104 pliku GUITab.h.

Odwołania w getIp() i setIp().

QString GUITab::label [private]
 

etykietka zakładki

Definicja w linii 106 pliku GUITab.h.

Odwołania w getLabel() i setLabel().

bool GUITab::online [private]
 

true jesli jest, false jesli nie jest

Definicja w linii 110 pliku GUITab.h.

Odwołania w getOnline() i setOnline().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:46 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6