Dokumentacja klasy GUIOutcommingFileWindow

#include <GUIOutcommingFileWindow.h>

Lista wszystkich składowych.

Sloty publiczne

void sendSignalCancelFileUpload ()

Sygnały

void signalCancelFileUpload ()

Metody publiczne

 GUIOutcommingFileWindow (QWidget *parent=0)
 ~GUIOutcommingFileWindow ()
QString choseFille ()
void showTransfer (QString &nick, QString &file)
void upgradeTransfer (int procent)
void setActive (bool wartosc)
bool isActive ()
void setDir (QString l_dir)

Atrybuty prywatne

QString file
QString dir
QFileDialog * file_dialog
QProgressDialog * progres_dialog
bool is_active


Opis szczegółowy

GUI z wszysktimi okienkami potrzebnymi do wysłania pliku.

Zawiera, okno do wyboru pliku który wyślemy, oraz pasek postępu.

Definicja w linii 21 pliku GUIOutcommingFileWindow.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUIOutcommingFileWindow::GUIOutcommingFileWindow QWidget *  parent = 0  ) 
 

Konstruktor.

Parametry:
parent rodzic;

Definicja w linii 11 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do file_dialog, is_active i progres_dialog.

GUIOutcommingFileWindow::~GUIOutcommingFileWindow  ) 
 

Destruktor.

Definicja w linii 25 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do file_dialog i progres_dialog.


Dokumentacja funkcji składowych

QString GUIOutcommingFileWindow::choseFille  ) 
 

Funkcja otwiera okno wyboru pliku do wysłania.

Domyślnie otwiera scieżkę zapisaną w zmiennej dir

Definicja w linii 37 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do dir, file i file_dialog.

Odwołania w GUIMainWindow::sendFile().

bool GUIOutcommingFileWindow::isActive  ) 
 

sprawdza czy obiekt jest już używany.

Zwraca:
zwraca zmienna prywatna is_active 1 obiekt aktywny, 0 obiekt nieaktywny

Definicja w linii 181 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do is_active.

Odwołania w GUIMainWindow::incomingFile() i GUIMainWindow::sendFile().

void GUIOutcommingFileWindow::sendSignalCancelFileUpload  )  [slot]
 

Wysyła sygnał signalCancelFileUpload().

Zobacz również:
signalCancelFileUpload()

Definicja w linii 201 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do is_active i signalCancelFileUpload().

Odwołania w showTransfer().

void GUIOutcommingFileWindow::setActive bool  wartosc  ) 
 

Ustawia czy obiekt już jest używany.

zmienia zmienną prywatna is_active

Parametry:
wartość 1 obiekt aktywny, 0 obiekt niekatywny

Definicja w linii 171 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do is_active.

Odwołania w GUIMainWindow::acceptSendFile(), GUIMainWindow::cancelFileTransfer(), GUIMainWindow::refuseSendFile(), GUIMainWindow::sendFile() i GUIMainWindow::transferEnd().

void GUIOutcommingFileWindow::setDir QString  l_dir  ) 
 

Ustawia domyślny katalog do wysłania.

zmienia zmienna dir.

Parametry:
l_dir katalog który domyślnie będzie się otwierał przy wyborze pliku do wysłania

Definicja w linii 191 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do dir.

Odwołania w GUIMainWindow::connected().

void GUIOutcommingFileWindow::showTransfer QString &  nick,
QString &  file
 

Pokazuje pasek postępu w wysyłaniu plików.

Na pasku wartości podane są w formie procentów od 0 do 100.

W przypadku anulowania transferu (Wciśnięcie guzika Cancel) wysyłany jest sygnal sendSignalCancelFileUpload().

Parametry:
nick nick użytkownik do którego wysyłam plik
file nazwa pliku jaki wysyłam
Zobacz również:
sendSignalCancelFileUpload()

Definicja w linii 49 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do progres_dialog i sendSignalCancelFileUpload().

Odwołania w GUIMainWindow::acceptSendFile().

void GUIOutcommingFileWindow::signalCancelFileUpload  )  [signal]
 

sygnał generowany gdy użytkownik przerwał wysyłanie plików.

Odwołania w sendSignalCancelFileUpload().

void GUIOutcommingFileWindow::upgradeTransfer int  procent  ) 
 

Aktualizuje pasek postępu wysyłanego pliku.

Parametry:
procent procent wysłania liczba z zakresu od 0 do 100
Wyj±tki:
Exeptions 811 zmienna procent mniejsza od zera
Exeptions 812 zmienna procent większa od zera

Definicja w linii 75 pliku GUIOutcommingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do Exeptions::getErrorMessage() i progres_dialog.

Odwołania w GUIMainWindow::fileProgress() i GUIMainWindow::transferEnd().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:


Dokumentacja atrybutów składowych

QString GUIOutcommingFileWindow::dir [private]
 

zmienna przechowuje katalog z którego domyślnie wysyłamy pliki

Definicja w linii 31 pliku GUIOutcommingFileWindow.h.

Odwołania w choseFille() i setDir().

QString GUIOutcommingFileWindow::file [private]
 

zmienna przechowuje nazwe wybranego pliku

Definicja w linii 29 pliku GUIOutcommingFileWindow.h.

Odwołania w choseFille().

QFileDialog* GUIOutcommingFileWindow::file_dialog [private]
 

wskaźnik na okno do wyboru pliku

Definicja w linii 33 pliku GUIOutcommingFileWindow.h.

Odwołania w choseFille(), GUIOutcommingFileWindow() i ~GUIOutcommingFileWindow().

bool GUIOutcommingFileWindow::is_active [private]
 

zmienna przechowuje czy dana klasa jest używana 1 tak, 0 nie

Definicja w linii 37 pliku GUIOutcommingFileWindow.h.

Odwołania w GUIOutcommingFileWindow(), isActive(), sendSignalCancelFileUpload() i setActive().

QProgressDialog* GUIOutcommingFileWindow::progres_dialog [private]
 

wskaźnik na pasek postępu transferu

Definicja w linii 35 pliku GUIOutcommingFileWindow.h.

Odwołania w GUIOutcommingFileWindow(), showTransfer(), upgradeTransfer() i ~GUIOutcommingFileWindow().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:45 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6