Dokumentacja klasy GUIMainWindow

#include <GUIMainWindow.h>

Diagram współpracy dla GUIMainWindow:

Collaboration graph
[legenda]
Lista wszystkich składowych.

Sloty publiczne

void pong (QHostAddress host, qint32 time)
void connectChat ()
void disconnectChat ()
void privateChat (QHostAddress &host)
void sendFile (QHostAddress &host)
void acceptSendFile (QHostAddress host, QString file)
void refuseSendFile (QHostAddress host, QString file)
void transferEnd (QHostAddress host, bool czy_ok)
void fileProgress (int procent)
void checkIp (QHostAddress &host)
void checkPing (QHostAddress &host)
void recvPMsg (QHostAddress host, const QString msg)
void recvBMsg (QHostAddress host, const QString msg)
void sendMsg ()
void cancelFileTransfer ()
void incomingFile (QHostAddress host, QString msg, quint32 size)
void tabCanNotBeClose ()
void tabCanBeClose ()
void isOnline ()
void isNotOnline ()
void connected ()
void unableConnect ()
void setUserOnline (QHostAddress host, QString msg)
void invalidNick ()

Metody publiczne

 GUIMainWindow (QWidget *parent, Qt::WFlags flags)

Metody chronione

virtual void closeEvent (QCloseEvent *e)

Atrybuty chronione

Communication comm
QAction * connect_buton
QAction * close_active_tab_buton
GUIChatTextInputChatTextInput
GUITabListTabList
GuiActiveUserListUserList
GUISettingsSettings
GUIIncomingFileWindow incoming_file_window
GUIOutcommingFileWindow outcomming_file_window
bool is_file_outcoming
bool is_connect
QToolBar * MainToolBar
QToolBar * TextToolBar

Sloty prywatne

void configureChat ()
void clearActiveChatPage ()
void setApperance ()
void about ()

Metody prywatne

void createMainToolBar (QToolBar *tool_bar)
QString time ()
QString userName (QHostAddress host)

Opis szczegółowy

Główne okno programu. laczy wszyskie sloty, przechowuje obiekty GUI.

Definicja w linii 26 pliku GUIMainWindow.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUIMainWindow::GUIMainWindow QWidget *  parent,
Qt::WFlags  flags
 

Konstruktor.

Parametry:
parent rodzic
flags zajrzyj do manuala qt http://doc.trolltech.com/4.0/qt.html#WFlags-typedef

Definicja w linii 10 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUISettings::getOpacity(), GUISettings::getOpacityEnabled(), is_connect i Settings.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:


Dokumentacja funkcji składowych

void GUIMainWindow::about  )  [private, slot]
 

Wyświetla informacje o programie.

Definicja w linii 447 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołania w createMainToolBar().

void GUIMainWindow::acceptSendFile QHostAddress  host,
QString  file
[slot]
 

Jesli urzytkownik sie zgodzi na przyjecie pliku. odpalmy tego slota i wyswietlamy pasek postepu w przesylaniu pliku.

Parametry:
host ip hosta
file nazwa pliku

Definicja w linii 181 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, outcomming_file_window, GUIChatView::printSysMsg(), GUITabList::publicChat(), GuiActiveUserList::returnNameUser(), GUIOutcommingFileWindow::setActive(), GUIOutcommingFileWindow::showTransfer(), TabList i UserList.

void GUIMainWindow::cancelFileTransfer  )  [slot]
 

przerwanei wyslania badz odbierania pliku.

Definicja w linii 496 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do Communication::cancelTranfer(), GUITab::chat, comm, GUITabList::getActiveTab(), Exeptions::getErrorMessage(), incoming_file_window, is_file_outcoming, outcomming_file_window, GUIChatView::printSysMsg(), GUIIncomingFileWindow::setActive(), GUIOutcommingFileWindow::setActive() i TabList.

void GUIMainWindow::checkIp QHostAddress &  host  )  [slot]
 

Sprawdzenie IP. podanego usera ktory posiada ten ip.

Parametry:
host ip hosta

Definicja w linii 202 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, GUITabList::getActiveTab(), GUIChatView::printUserMsg() i TabList.

void GUIMainWindow::checkPing QHostAddress &  host  )  [slot]
 

Sprawdzenie pinga podanego usera ktory posiada ten ip.

Parametry:
host ip hosta

Definicja w linii 213 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, Communication::checkPing(), comm, GUITabList::getActiveTab(), Exeptions::getErrorMessage(), GUIChatView::printUserMsg(), TabList i userName().

void GUIMainWindow::clearActiveChatPage  )  [private, slot]
 

Czyści okno rozmowy w aktywnej zakładce

Definicja w linii 685 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, GUITabList::getActiveTab() i TabList.

Odwołania w createMainToolBar().

void GUIMainWindow::closeEvent QCloseEvent *  e  )  [protected, virtual]
 

Zdażenie zamknięcia programu krzyżykiem. Wysyła pakiet comm.bye();

Parametry:
e ??

Definicja w linii 723 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do Communication::bye(), comm, Exeptions::getErrorMessage() i is_connect.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUIMainWindow::configureChat  )  [private, slot]
 

Wywołuje okienko ustawień.

Definicja w linii 623 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do Settings.

Odwołania w createMainToolBar().

void GUIMainWindow::connectChat  )  [slot]
 

Wcisniecie guziku "connect".

Definicja w linii 284 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, comm, connect_buton, GUISettings::getBroadcast(), Exeptions::getErrorMessage(), GUISettings::getNick(), GUISettings::getPort(), GUIChatView::printSysMsg(), GUITabList::publicChat(), Settings, TabList i Communication::welcome().

Odwołania w connected(), createMainToolBar() i disconnectChat().

void GUIMainWindow::connected  )  [slot]
 

Ustawia wszystko jak trzeba gdy udało się połączyć

Definicja w linii 298 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, ChatTextInput, connect_buton, connectChat(), disconnectChat(), GUISettings::getFileStoragePath(), GUISettings::getNick(), incoming_file_window, is_connect, outcomming_file_window, GUIChatView::printSysMsg(), GUITabList::publicChat(), GUIIncomingFileWindow::setDir(), GUIOutcommingFileWindow::setDir(), GuiActiveUserList::setMyNick(), Settings, TabList, TextToolBar i UserList.

void GUIMainWindow::createMainToolBar QToolBar *  tool_bar  )  [private]
 

Utwórz głowny pasek narzędzi.

Parametry:
tool_bar wskaźnik na pasek narzedzi do którego zostaną dodane ikonki

Definicja w linii 413 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do about(), clearActiveChatPage(), close_active_tab_buton, configureChat(), connect_buton, connectChat() i TabList.

void GUIMainWindow::disconnectChat  )  [slot]
 

Wcisniecia guziku "disconet".

Definicja w linii 331 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do Communication::bye(), GUITab::chat, ChatTextInput, GuiActiveUserList::clearAllUsers(), GUITabList::closeAllPrivChat(), comm, connect_buton, connectChat(), Exeptions::getErrorMessage(), is_connect, GUIChatView::printSysMsg(), GUITabList::publicChat(), TabList, TextToolBar i UserList.

Odwołania w connected() i invalidNick().

void GUIMainWindow::fileProgress int  procent  )  [slot]
 

uaktualnienie paska postępu, procent to ilo¶ć procent wysłanego pliku, lub odbieranego pliku . lecz to juz rozroznia zmienna is_file_outcoming.

Parametry:
procent procent postepu wyslanego pliku

Definicja w linii 611 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do incoming_file_window, is_file_outcoming, outcomming_file_window, GUIIncomingFileWindow::upgradeTransfer() i GUIOutcommingFileWindow::upgradeTransfer().

void GUIMainWindow::incomingFile QHostAddress  host,
QString  msg,
quint32  size
[slot]
 

Operacje posredniczace odberaniu pliku wyslanego przez innego usera. Pyta sie czy uzytkownik che przyjac plik od innego usera, jesli tak to pokazuje okno do wyboru miesca zapisu pliku, i wywoluje odpowienie funkcje.

Parametry:
host ip hosta
msg tekst wiadomosci
size rozmiar pliku

Definicja w linii 520 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do Communication::acceptFileRequest(), GUITab::chat, comm, GUITabList::getActiveTab(), Exeptions::getErrorMessage(), incoming_file_window, is_file_outcoming, GUIOutcommingFileWindow::isActive(), GUIIncomingFileWindow::isActive(), outcomming_file_window, GUIChatView::printSysMsg(), Communication::refuseFileRequest(), GUIIncomingFileWindow::saveFille(), GUIIncomingFileWindow::setActive(), GUIIncomingFileWindow::showTransfer(), GUIIncomingFileWindow::showWindowQuestion() i TabList.

void GUIMainWindow::invalidNick  )  [slot]
 

Nick jest zajęty. Komunikat wyświetlany gdy chcemy się połączyc z ustawionym nickiem ktory jest juz zajęty.

Definicja w linii 246 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do disconnectChat().

void GUIMainWindow::isNotOnline  )  [slot]
 

Ustawia ikonke na zakładce użytkownik niedostępny

Definicja w linii 644 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do ChatTextInput.

void GUIMainWindow::isOnline  )  [slot]
 

Ustawia ikonke na zakładce użytkownik dostępny

Definicja w linii 638 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do ChatTextInput i is_connect.

void GUIMainWindow::pong QHostAddress  host,
qint32  time
[slot]
 

Odpowiedz na ping.

Parametry:
host ip hosta
time aktualny czas

Definicja w linii 226 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, GUITabList::getActiveTab(), GUIChatView::printUserMsg() i TabList.

void GUIMainWindow::privateChat QHostAddress &  host  )  [slot]
 

Prywatna rozmowa. otwiera nowa zakladke rozmowy.

Parametry:
host ip hosta

Definicja w linii 134 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITabList::addTab(), GuiActiveUserList::returnNameUser(), TabList i UserList.

void GUIMainWindow::recvBMsg QHostAddress  host,
const QString  msg
[slot]
 

Pokazuje wiadomosc przyslana przez jakiegos koretnego hosta(usera) do publicznego okienka.

Parametry:
host ip hosta
msg tekst wiadomosci

Definicja w linii 355 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, GUITabList::publicChat(), GUITabList::setTabTextColor(), TabList i userName().

void GUIMainWindow::recvPMsg QHostAddress  host,
const QString  msg
[slot]
 

Pokazuje wiadomosc przyslana przez jakiegos koretnego hosta(usera) do prywatego okienka.

Parametry:
host ip hosta
msg tekst wiadomosci

Definicja w linii 252 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITabList::addTab(), GUITab::chat, GUITabList::getActiveTab(), GUITabList::getTabNumber(), GUITabList::isCreate(), GUITabList::setTabTextColor(), GUITabList::tab(), TabList i userName().

void GUIMainWindow::refuseSendFile QHostAddress  host,
QString  file
[slot]
 

Jesli urzytkownik sie nie zgodzi na przyjecie pliku. odpalmy tego slota i wyswietlamy okienko inforujace ze urzytkownik odzucil plik.

Parametry:
host ip hosta
file nazwa pliku

Definicja w linii 189 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do outcomming_file_window i GUIOutcommingFileWindow::setActive().

void GUIMainWindow::sendFile QHostAddress &  host  )  [slot]
 

Wysłanie pliku. wysyla plik do posiadacza tego ip

Parametry:
host ip hosta

Definicja w linii 139 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, GUIOutcommingFileWindow::choseFille(), comm, GUITabList::getActiveTab(), Exeptions::getErrorMessage(), incoming_file_window, is_file_outcoming, GUIOutcommingFileWindow::isActive(), GUIIncomingFileWindow::isActive(), outcomming_file_window, GUIChatView::printSysMsg(), GuiActiveUserList::returnNameUser(), Communication::sendFile(), GUIOutcommingFileWindow::setActive(), TabList i UserList.

void GUIMainWindow::sendMsg  )  [slot]
 

Wysyla wiadomosc napisana przez usera na aktualna zakladke.

Definicja w linii 369 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, comm, GUITabList::getActiveTab(), GUISettings::getBroadcast(), GUITab::getIp(), GUISettings::getNick(), GUITab::getOnline(), is_connect, GUIChatView::printChatText(), Communication::sendBMsg(), Settings i TabList.

void GUIMainWindow::setApperance  )  [private, slot]
 

Zmiana wyglądu okna programu. Po zmianie ustawień w oknie konfiguracyjnym zmienia wygląd głownego okna.

Definicja w linii 690 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do ChatTextInput, GUISettings::getBackgroundColor(), GUISettings::getFontColor(), GUISettings::getOpacity(), GUISettings::getOpacityEnabled(), GUIChatTextInput::setDefFontColor(), Settings, TabList i UserList.

void GUIMainWindow::setUserOnline QHostAddress  host,
QString  msg
[slot]
 

Ustaw zakładkę na dostępną.

Parametry:
host ip hosta
msg tekst wiadomosci

Definicja w linii 649 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do ChatTextInput, GUITabList::getTabNumber(), GUITabList::isCreate(), GUITabList::setTabTextColor(), GUITabList::tab() i TabList.

void GUIMainWindow::tabCanBeClose  )  [slot]
 

Ustawia przycisk close_page na aktywny

Definicja w linii 633 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do close_active_tab_buton.

void GUIMainWindow::tabCanNotBeClose  )  [slot]
 

Ustawia przycisk close_page na nieaktywny

Definicja w linii 628 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do close_active_tab_buton.

QString GUIMainWindow::time  )  [private]
 

Zwraca aktualny czas.

Zwraca:
zwraca odpowiednio sformatowany czas.

Definicja w linii 663 pliku GUIMainWindow.cpp.

void GUIMainWindow::transferEnd QHostAddress  host,
bool  czy_ok
[slot]
 

transfer pliku zakończył sie, albo powodzeniem, albo nie w zaleznosci czy "czy_ok" jest true czy false.

Parametry:
host ip hosta
czy_ok 1 transfer zakoczyl sie powiedzeneim, 0 transfer zakonczyl sie niepowodzeniem

Definicja w linii 588 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, GUITabList::getActiveTab(), incoming_file_window, is_file_outcoming, outcomming_file_window, GUIChatView::printSysMsg(), GUIIncomingFileWindow::setActive(), GUIOutcommingFileWindow::setActive(), TabList, GUIIncomingFileWindow::upgradeTransfer() i GUIOutcommingFileWindow::upgradeTransfer().

void GUIMainWindow::unableConnect  )  [slot]
 

Wyświetla komunikat, że nie udało się połączyc

Definicja w linii 318 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołuje się do GUITab::chat, connect_buton, GUIChatView::printSysMsg(), GUITabList::publicChat() i TabList.

QString GUIMainWindow::userName QHostAddress  host  )  [private]
 

Zwraca nicka użytkownika.

Parametry:
host ip hosta
Zwraca:
zwraca nicka użytkownika o zadanym adresie IP

Definicja w linii 672 pliku GUIMainWindow.cpp.

Odwołania w checkPing(), recvBMsg() i recvPMsg().


Dokumentacja atrybutów składowych

GUIChatTextInput* GUIMainWindow::ChatTextInput [protected]
 

Obszar do wpisywania znakow z klawiatury

Definicja w linii 34 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w connected(), disconnectChat(), isNotOnline(), isOnline(), setApperance() i setUserOnline().

QAction* GUIMainWindow::close_active_tab_buton [protected]
 

przycisk zamknięcia aktywnej zakładki

Definicja w linii 33 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w createMainToolBar(), tabCanBeClose() i tabCanNotBeClose().

Communication GUIMainWindow::comm [protected]
 

obiekt komunikacji

Definicja w linii 31 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w cancelFileTransfer(), checkPing(), closeEvent(), connectChat(), disconnectChat(), incomingFile(), sendFile() i sendMsg().

QAction* GUIMainWindow::connect_buton [protected]
 

guzik polaczenia

Definicja w linii 32 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w connectChat(), connected(), createMainToolBar(), disconnectChat() i unableConnect().

GUIIncomingFileWindow GUIMainWindow::incoming_file_window [protected]
 

gui do odbioru plikow

Definicja w linii 38 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w cancelFileTransfer(), connected(), fileProgress(), incomingFile(), sendFile() i transferEnd().

bool GUIMainWindow::is_connect [protected]
 

czy program jest polaczony

Definicja w linii 41 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w closeEvent(), connected(), disconnectChat(), GUIMainWindow(), isOnline() i sendMsg().

bool GUIMainWindow::is_file_outcoming [protected]
 

czy plik jest wysylany wtedy 1, czy odbierany wtedy 0

Definicja w linii 40 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w cancelFileTransfer(), fileProgress(), incomingFile(), sendFile() i transferEnd().

QToolBar* GUIMainWindow::MainToolBar [protected]
 

Definicja w linii 43 pliku GUIMainWindow.h.

GUIOutcommingFileWindow GUIMainWindow::outcomming_file_window [protected]
 

gui do wysylania plikow

Definicja w linii 39 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w acceptSendFile(), cancelFileTransfer(), connected(), fileProgress(), incomingFile(), refuseSendFile(), sendFile() i transferEnd().

GUISettings* GUIMainWindow::Settings [protected]
 

okno konfiguracji programu

Definicja w linii 37 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w configureChat(), connectChat(), connected(), GUIMainWindow(), sendMsg() i setApperance().

GUITabList* GUIMainWindow::TabList [protected]
 

obiekt trzymajacy wszyskie zakladki

Definicja w linii 35 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w acceptSendFile(), cancelFileTransfer(), checkIp(), checkPing(), clearActiveChatPage(), connectChat(), connected(), createMainToolBar(), disconnectChat(), incomingFile(), pong(), privateChat(), recvBMsg(), recvPMsg(), sendFile(), sendMsg(), setApperance(), setUserOnline(), transferEnd() i unableConnect().

QToolBar * GUIMainWindow::TextToolBar [protected]
 

paski narzędziowe głowny i formatowania tekstu

Definicja w linii 43 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w connected() i disconnectChat().

GuiActiveUserList* GUIMainWindow::UserList [protected]
 

lista urzytkownikow

Definicja w linii 36 pliku GUIMainWindow.h.

Odwołania w acceptSendFile(), connected(), disconnectChat(), privateChat(), sendFile() i setApperance().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:44 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6