Dokumentacja klasy GUIIncomingFileWindow

#include <GUIIncomingFileWindow.h>

Lista wszystkich składowych.

Sloty publiczne

void sendSignalCancelFileDownload ()
void upgradeTransfer (int procent_downloadu)

Sygnały

void signalCancelFileDownload ()

Metody publiczne

 GUIIncomingFileWindow (QWidget *parent=0)
QString saveFille (QString file_name)
bool showWindowQuestion (QString &nick, QString &file)
void showTransfer (QString &nick, QString &file)
void setActive (bool wartosc)
bool isActive ()
void setDir (QString l_dir)

Atrybuty prywatne

QString file
QString dir
QFileDialog * file_dialog
QProgressDialog * progres_dialog
QMessageBox * question
bool is_active


Opis szczegółowy

GUI ze wszysktimi okienkami potrzebnymi do odebrania pliku. Zawiera, pytanie czy zapisujemy plik, okno do wyboru pliku który zapisujemy, oraz pasek postępu.

Definicja w linii 12 pliku GUIIncomingFileWindow.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUIIncomingFileWindow::GUIIncomingFileWindow QWidget *  parent = 0  ) 
 

Konstruktor.

Parametry:
parent rodzic;

Definicja w linii 5 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do file_dialog, is_active i progres_dialog.


Dokumentacja funkcji składowych

bool GUIIncomingFileWindow::isActive  ) 
 

sprawdza czy obiekt jest juz używany.

Zwraca:
zwraca zmienną prywatna is_active 1 obiekt aktywny, 0 obiekt nieaktywny

Definicja w linii 67 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do is_active.

Odwołania w GUIMainWindow::incomingFile() i GUIMainWindow::sendFile().

QString GUIIncomingFileWindow::saveFille QString  file_name  ) 
 

Funkcja otwiera okno wyboru pliku do zapisu.

Definicja w linii 14 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do dir i file.

Odwołania w GUIMainWindow::incomingFile().

void GUIIncomingFileWindow::sendSignalCancelFileDownload  )  [slot]
 

Wysyła sygnał signalCancelFileDownload().

Zobacz również:
signalCancelFileDownload()

Definicja w linii 120 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do signalCancelFileDownload().

Odwołania w showTransfer().

void GUIIncomingFileWindow::setActive bool  wartosc  ) 
 

Ustawia czy obiekt juz jest używany. zmienia zmienną prywatna is_active

Parametry:
wartość 1 obiekt aktywny, 0 obiekt nieaktywny

Definicja w linii 62 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do is_active.

Odwołania w GUIMainWindow::cancelFileTransfer(), GUIMainWindow::incomingFile() i GUIMainWindow::transferEnd().

void GUIIncomingFileWindow::setDir QString  l_dir  ) 
 

Ustawia domyślny katalog do odebrania. zmienna zmienna dir.

Parametry:
l_dir katalog który domyślnie będzie się otwierał przy wyborze pliku do wysłania

Definicja w linii 72 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do dir.

Odwołania w GUIMainWindow::connected().

void GUIIncomingFileWindow::showTransfer QString &  nick,
QString &  file
 

Pokazuje pasek postępu odbierania plików. Na pasku wartości podane są w formie procentów od 0 do 100. W przypadku anulowania transferu (Wciśnięcie guzika Cancel) wysyłany jest sygnal sendSignalCancelFileDownload().

Parametry:
nick nick użytkownik który wysyła nam plik
file nazwa pliku jaki przyjmujemy
Zobacz również:
sendSignalCancelFileDownload()

Definicja w linii 49 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do progres_dialog i sendSignalCancelFileDownload().

Odwołania w GUIMainWindow::incomingFile().

bool GUIIncomingFileWindow::showWindowQuestion QString &  nick,
QString &  file
 

Funkcja otwiera okno z pytaniem "Czy zgadzasz się na przyjęcie pliku?".

Parametry:
nick nick użytkownika który che nam wyslać dany plik
file nazwa pliku który użytkwonik che nam wyslać
Zwraca:
zwraca 1 jeśli użytkownik się zgodził, 0 jeśli użytkwonik odmówił

Definicja w linii 29 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do question.

Odwołania w GUIMainWindow::incomingFile().

void GUIIncomingFileWindow::signalCancelFileDownload  )  [signal]
 

sygnal generowany,gdy użytkownik przerwał wysyłanie plików.

Odwołania w sendSignalCancelFileDownload().

void GUIIncomingFileWindow::upgradeTransfer int  procent_downloadu  )  [slot]
 

Aktualizuje pasek postępu wysyłaego pliku.

Parametry:
procent_downloadu procent odbierania pliku ,liczba z zakresu od 0 do 100
Wyj±tki:
Exeptions 821 zmienna procent mniejsza od zera
Exeptions 822 zmienna procent większa od zera

Definicja w linii 77 pliku GUIIncomingFileWindow.cpp.

Odwołuje się do Exeptions::getErrorMessage() i progres_dialog.

Odwołania w GUIMainWindow::fileProgress() i GUIMainWindow::transferEnd().


Dokumentacja atrybutów składowych

QString GUIIncomingFileWindow::dir [private]
 

zmienna przechowuje katalog z którego domyślnie wysylamy pliki

Definicja w linii 17 pliku GUIIncomingFileWindow.h.

Odwołania w saveFille() i setDir().

QString GUIIncomingFileWindow::file [private]
 

zmienna przechowuje nazwe zapisywanego pliku

Definicja w linii 16 pliku GUIIncomingFileWindow.h.

Odwołania w saveFille().

QFileDialog* GUIIncomingFileWindow::file_dialog [private]
 

wskaźnik na okno do zapisu pliku

Definicja w linii 18 pliku GUIIncomingFileWindow.h.

Odwołania w GUIIncomingFileWindow().

bool GUIIncomingFileWindow::is_active [private]
 

zmienna przechowuje czy dana klasa jest używana 1 tak, 2 nie

Definicja w linii 21 pliku GUIIncomingFileWindow.h.

Odwołania w GUIIncomingFileWindow(), isActive() i setActive().

QProgressDialog* GUIIncomingFileWindow::progres_dialog [private]
 

wskaźnik na pasek postępu transferu

Definicja w linii 19 pliku GUIIncomingFileWindow.h.

Odwołania w GUIIncomingFileWindow(), showTransfer() i upgradeTransfer().

QMessageBox* GUIIncomingFileWindow::question [private]
 

Okno z pytaniem czy chemy przyjąć plik

Definicja w linii 20 pliku GUIIncomingFileWindow.h.

Odwołania w showWindowQuestion().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:40 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6