Dokumentacja klasy GUIChatTextInput

#include <GUIChatTextInput.h>

Lista wszystkich składowych.

Sloty publiczne

void textBold ()
void textUnderline ()
void textItalic ()
void textFamily (const QString &f)
void textSize (const QString &p)
void textColor ()
void currentCharFormatChanged (const QTextCharFormat &format)

Sygnały

void sendRequest ()

Metody publiczne

 GUIChatTextInput (QWidget *parent, QToolBar *tb, QColor defFColor)
void setDefFontColor (QColor def)

Metody prywatne

void fontChanged (const QFont &f)
void colorChanged (const QColor &c)
void createTextToolBar (QToolBar *tb)
virtual void mousePressEvent (QMouseEvent *e)
virtual void keyPressEvent (QKeyEvent *e)
virtual bool event (QEvent *e)
bool isEmpty ()

Atrybuty prywatne

QColor defFontColor
QAction * actionTextBold
QAction * actionTextUnderline
QAction * actionTextItalic
QAction * actionTextColor
QComboBox * comboFont
QComboBox * comboSize


Opis szczegółowy

Klasa widgeta do wprowadzania tekstu rozmowy.

Definicja w linii 20 pliku GUIChatTextInput.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUIChatTextInput::GUIChatTextInput QWidget *  parent,
QToolBar *  tb,
QColor  defFColor
 

Konstruktor klasy. "Podpina" obsługe ENTERA

Parametry:
parent wskaźnik na rodzica
tb wskaźnik do paska narzędzi na którym bedą ikonki odpowiedzialne za formatowanie tekstu
defFColor domyślny kolor wprowadzanego tekstu

Definicja w linii 7 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do colorChanged(), createTextToolBar(), currentCharFormatChanged(), defFontColor i fontChanged().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:


Dokumentacja funkcji składowych

void GUIChatTextInput::colorChanged const QColor &  c  )  [private]
 

Zmiana koloru tekstu. Zmienia kolor wprowadzanego tekstu lub zaznaczonego fragmentu. Uaktualnia ikonkę na pasku narzędzi

Parametry:
c kolor ekstu

Definicja w linii 156 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do actionTextColor.

Odwołania w currentCharFormatChanged(), GUIChatTextInput(), setDefFontColor() i textColor().

void GUIChatTextInput::createTextToolBar QToolBar *  tb  )  [private]
 

Tworzy pasek narzędzi. Tworzy ikony odpowiedzialne za formatowanie tekstu na pasku narzędzi przekazanym jako parametr w konstruktorze.

Parametry:
tb wskaźnik na pasek narzędzi

Definicja w linii 61 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do actionTextBold, actionTextColor, actionTextItalic, actionTextUnderline, comboFont, comboSize, defFontColor, textBold(), textColor(), textFamily(), textItalic(), textSize() i textUnderline().

Odwołania w GUIChatTextInput().

void GUIChatTextInput::currentCharFormatChanged const QTextCharFormat &  format  )  [slot]
 

Zmieniony format wprowadzonego tekstu. Funkcja zmienia odpowiednio ikonki i pola wyboru na pasku narzędzi tak aby odpowiadały stanowi formatowania aktualnie zaznaczonego tekstu.

Parametry:
format atybuty aktualnie zaznaczonego tekstu (krój, wielkość, kolor czionki, pogrubienie, kursywa, podkreślenie)

Definicja w linii 174 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do colorChanged() i fontChanged().

Odwołania w GUIChatTextInput().

bool GUIChatTextInput::event QEvent *  e  )  [private, virtual]
 

Podpina obsługę entera. Po naciśnięciu przycisku enter wysyła żądanie wysłania wiadomości do użytkownika na którego wskazuje aktualnie wybrana zakładka. Uwaga! klawisz enter to nie to samo co enter (retun) na klawiaturze numerycznej. Ten drugi przeskoczy do nastepnego wiersza i nie spowoduje wysłania wiadomości.

Parametry:
e wskaźnik na zdażenie
Zobacz również:
sendRequest()

Definicja w linii 30 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do sendRequest().

void GUIChatTextInput::fontChanged const QFont &  f  )  [private]
 

Zmiana formatowania zaznaczonego tekstu. Funkcja zmienia formatowanie tesktu, zmienia odpowiednio ikonki i pola wyboru na pasku narzędzi tak aby odpowiadały stanowi formatowania aktualnie zaznaczonego tekstu. Nie zmienia koloru tekstu.

Parametry:
f czcionka

Definicja w linii 164 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do actionTextBold, actionTextItalic, actionTextUnderline, comboFont i comboSize.

Odwołania w currentCharFormatChanged() i GUIChatTextInput().

bool GUIChatTextInput::isEmpty  )  [private]
 

Definicja w linii 193 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołania w keyPressEvent() i mousePressEvent().

void GUIChatTextInput::keyPressEvent QKeyEvent *  e  )  [private, virtual]
 

Osługa klawiatury. Nie zmienia formatowania na domyślne po nacisnięciu klawiszy w momencie gdy pole edycji jest puste.

Parametry:
e wskaźnik na zdażenie użycia klawiatury

Definicja w linii 46 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do isEmpty().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUIChatTextInput::mousePressEvent QMouseEvent *  e  )  [private, virtual]
 

Osługa myszki. Nie zmienia formatowania na domyślne po kliknieciu w puste pole edycji.

Parametry:
e wskaźnik na zdażenie użycia myszki

Definicja w linii 54 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do isEmpty().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUIChatTextInput::sendRequest  )  [signal]
 

Wysyła żadanie wysłania wiadomości.

Odwołania w event().

void GUIChatTextInput::setDefFontColor QColor  def  ) 
 

Ustawia domyślny kolor tekstu. Zmienia również automatycznie kolor ikonki na pasku narzędzi

Parametry:
def domyślny kolor dla wprowadzanego tekstu

Definicja w linii 20 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do colorChanged() i defFontColor.

Odwołania w GUIMainWindow::setApperance().

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

void GUIChatTextInput::textBold  )  [slot]
 

Tekst pogrubiony. Ustawia czcionke na pogrubioną jeżeli przycisk jest wciśniety, w przeciwnym wypadku usuwa pogrubienie.

Definicja w linii 128 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do actionTextBold.

Odwołania w createTextToolBar().

void GUIChatTextInput::textColor  )  [slot]
 

Zmienia kolor czionki. Zmienia kolor wprowadzanego tekstu. Uaktualnia kolor ikonki na pasku narzędzi

Definicja w linii 146 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do colorChanged() i defFontColor.

Odwołania w createTextToolBar().

void GUIChatTextInput::textFamily const QString &  f  )  [slot]
 

Zmienia krój czcionki. Ustawia krój czionki wprowadzanego tekstu. Uaktualnia pole wyboru kroju czionki na pasku narzędzi

Parametry:
f nazwa czcionki np "arial"

Definicja w linii 181 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołania w createTextToolBar().

void GUIChatTextInput::textItalic  )  [slot]
 

Tekst pochylony. Ustawia czcionke na popochyloną jeżeli przycisk jest wciśniety, w przeciwnym wypadku usuwa popochylenię.

Definicja w linii 140 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do actionTextItalic.

Odwołania w createTextToolBar().

void GUIChatTextInput::textSize const QString &  p  )  [slot]
 

Zmienia wielkość czcionki. Ustawia wielkość czcionki wprowadzanego tekstu. Uaktualnia pole wyboru wielkości czionki na pasku narzędzi

Parametry:
p wielkość czcionki w punktach np "12"

Definicja w linii 187 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołania w createTextToolBar().

void GUIChatTextInput::textUnderline  )  [slot]
 

Tekst podkreślony. Ustawia czcionke na podkreśloną jeżeli przycisk jest wciśniety, w przeciwnym wypadku usuwa podkreślenie.

Definicja w linii 134 pliku GUIChatTextInput.cpp.

Odwołuje się do actionTextUnderline.

Odwołania w createTextToolBar().


Dokumentacja atrybutów składowych

QAction* GUIChatTextInput::actionTextBold [private]
 

Definicja w linii 113 pliku GUIChatTextInput.h.

Odwołania w createTextToolBar(), fontChanged() i textBold().

QAction * GUIChatTextInput::actionTextColor [private]
 

Definicja w linii 113 pliku GUIChatTextInput.h.

Odwołania w colorChanged() i createTextToolBar().

QAction * GUIChatTextInput::actionTextItalic [private]
 

Definicja w linii 113 pliku GUIChatTextInput.h.

Odwołania w createTextToolBar(), fontChanged() i textItalic().

QAction * GUIChatTextInput::actionTextUnderline [private]
 

Definicja w linii 113 pliku GUIChatTextInput.h.

Odwołania w createTextToolBar(), fontChanged() i textUnderline().

QComboBox* GUIChatTextInput::comboFont [private]
 

Definicja w linii 117 pliku GUIChatTextInput.h.

Odwołania w createTextToolBar() i fontChanged().

QComboBox * GUIChatTextInput::comboSize [private]
 

Definicja w linii 117 pliku GUIChatTextInput.h.

Odwołania w createTextToolBar() i fontChanged().

QColor GUIChatTextInput::defFontColor [private]
 

Definicja w linii 111 pliku GUIChatTextInput.h.

Odwołania w createTextToolBar(), GUIChatTextInput(), setDefFontColor() i textColor().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:40 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6